Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 12:20

Usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

848-4-2-48-5-52/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB 4200650440009
Kontakt osoba Samira Duraković, dipl.pravnik
Adresa Mis Irbina 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-394
Faks (033) 562-400
Elektronska pošta javnenabavke@centar.ba
Internet adresa www.centar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Centar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge procjene ljekarske komisije za teške bolesti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet85148000-8 Usluge medicinskih analiza

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2024.godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO4200084310003Sarajevo CentarBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5120,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5120,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Veza objava Obavještenja na portalu jn broj: 848-4-2-41/23 od 17.02.2023. godine zbog greške u sistemu i primjene nove
aplikacije.
Prihvaćena ukupna cijena obuhvata jediničnu cijenu za predmetne uslute u iznosu od 59,38 KM bez PDV-a, što predstavlja
cijenu konačne ponude po jednoj usluzi procjene teške bolesti.


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 17/19) jasno je definisano da
ovaj ponuđač da pruža usluge procjene teških bolesti, te iz tog razloga se primjenjuje primjena člana 21. stav (1) tačka c) ZJ.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO


PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: