Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 12:43

Rezervni dijelovi za sistem signalizacije i mjerenja na pogonu HE Trebinje 1

Izvor: Akta.ba, 03.03.2023.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, i člana 60. Pravilnika o javnim nabavkama Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišinjici" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 1383-3 od 27.02.2023. godine, u postupku javne nabavke Nabavka rezervnih dijelova za sistell signalizacije i mjerenja na pogonu HE Trebinje 1, Uprava preduzeća, je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 1383-3 od 27.02.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku Nabavka rezervnih dijelova za sistell signalizacije i mjerenja na pogonu HE Trebinje 1, dodjeljuje se ponuđaču "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo, ponuda br. 1418, dostavljena dana 24.02.2023. godine, za ponuđenu cijenu od 20.000,00 KM (bez PDV-a), na paritetu DDP-Trebinje, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici (www.henatrebisnjici.com ),istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za proizvodnju i tehničke poslove, Organizaciono pravni sektor, Ekonomsko finansijski sektor i Služba za javne nabavke.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao i postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 816 od 31.01.2023. godine.

Javna nabavka je sprovedena u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM. Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 1383 od 23.02.2023. godine. Obavještenje o nabavci broj: 1387-7-1-46-3-48/23.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi preduzeća Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda broj: 1383-2 od 27.02.2023. godine, Preporuku o izboru najpovolznijeg ponuđača broj: 1383-3 od 27.02.20232. godine i Izvještaj o radu broj: 1383-4 od 27.02.2023. godine, u postupku javne nabavke Nabavka rezervnih dijelova za sistell signalizacije i mjerenja na pogonu HE Trebinje 1.

 

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

 

-da su u predmetnom postupku primljene 2 ponude,

-da su blagovremeno primljene 2 ponude,

-da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

-da je ponude ponuđača "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo prihvatlziva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

 

Komisija za nabavkuje prilikom pregleda i ocjene ponude ponuđača: "GANGES" d.o.o. Doboj, utvrdila da ponuda navedenog ponuđača nije potpuna, tj. nije dostavljeno sve na način kako je traženo tenderskim dokumentom.

 

Uvidom u aneks 4 (Tehnička specifikacija) tenderskog dokumenta, Kollisija za javnu nabavku je konstatovala da tehnička specifikacija nije popunjena u skladu sa tenderskim dokumentom i time ne zadovoljava uslove koji su traženi tenderskim dokumentom.

Iz svega navedenog, a na osnovu člana 68. stav (1) ponuda ponuđača: "GANGES" d.o.o. Doboj, se odbacuje iz razloga jer navedeni ponuđač nije dostavio zahtjevane dokaze tehničke specifikacije iz člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14 i 59/22).

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i oidženu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovolznijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, a kako slijedi:

 

Nziv ponuđača

Ponuđena cijena

"REAP" d.o.o. — Istočno Sarajevo

CIJENA: 20.000,00

 

 

 

 

 

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

 

1.

Naziv ponuđača

"REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo

2.

Sjedište i adresa

Dedijerova 14, Istočno Sarajevo

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Cijena: 20.000,00 KM

4.

Rok za isporuku roba

30 (trideset) dana od zaključivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podugovaraču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa treTšm stranoll

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavlzanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), člaka 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, i člana 60. Pravilnika o javnim nabavkama Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se izjavlzuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Mješoviti holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića br. 2, 89101 Trebinje.

 

Dostaviti:

Ponuđačima: "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo

(Adresa: Dedijerova 14; faks: +387 57 318 145, e-mail: info@reapbh.com )

 

"GANGES" d.o.o. Doboj (Adresa:Donji Pridjel br.2, Doboj; Faks: 053/207-291; e-mail: ganges.doboj@outlook.com )

 

Direkciji za proizvodnju i tehničke poslove Organizaciono pravnom sektoru Ekonomsko finansijskom sektoru Službi za javne nabavke Komercijalnoj službi

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: