Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 14:51

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Vogošća

Izvor: Akta.ba, 13.03.2023.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Izvod broj : 224/22

Sarajevo, 13.03.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH br. 39/14)), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 224/22 od 20.2.2023. godine, u postupku javne nabavke br. 224/22 „Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Vogošća" donosi se:

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 224/22 od 20.2.2023. godine i ugovor za javnu nabavku usluga : „Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Vogošća" - tender broj 224/22 dodjeljuje se ponuđaču: „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo ponuda broj: 01/23 od 10. 01. 2023. godine, za ponuđenu cijenu nakon e-aukcije od 99.880,00 KM bez PDV-a., kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo po proteku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj- 224/22 od 06.12.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi: 100.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-2-245-3-378/22 poslano je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 12. 12. 2022 godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u SI glasniku BiH broj 82. od 16. 12. 2022 godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 541/21 od 28. 12. 2021 godine i Rješenjem o dopuni Rješenja br: 541/21 od 28. 12. 2021 godine, Izvod broj: 224/22-1 od 06 12 2022 godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 24.2.2023.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 224/22 u postupku javne nabavke usluga: „Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Vogošća" - tender broj 224/22.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su tri (3) ponude ponuđača:

 1. Ponuđač: „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo
 2. Ponuđač: „Sudel" d.o.o. Sarajevo
 3. Ponuđač: ,,OXA" d.o.o. Sarajevo

Navedeni ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonskom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 25. 01. 2023 godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo; „Sudel" d.o.o. Sarajevo i ,,OXA" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koje su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

   

Ponuđači

R.

br.

Zahtjevanu kvalifikacioca dokument arija

Telefon- gradnja"

d.o.o. Surajevo

Suđe!"

đ.O.O.

Sarajevo

OXA" d.o.o. Sarajevo

1.

Tačka: 12 TD:

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV; Prilog 7.

DA

DA

DA

 

Tačka: 13.2. pod a) TD:

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti slijedeće minimalne uslove:

     
 

a)da ima uredno izvršena najmanje dva ugovora koji su u vezi s predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine ili od datuma registacije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine u minimalnom ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

     

2.

U svrhu dokazivanja postavljenih uslova pod tačkom a), potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:

Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav 2. ZJN, koji su u vezi sa predmetom nabavke, za period ne duži od od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu, i

Potvrda koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja niie ugovorni organ, vrijedi izjava

DA

DA

DA

 

 

R. br.

Zahtjevana kvaliflkaciona dokumentacija

I'dnudaći

Telefon­gradnja"*

d.o.o. ,>n riijcvo

Sude!"

d.o.o. Sarajevo

QXA" d.o.o. Sarajevo

 

privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
 2. predmet ugovora,
 3. vrijednost ugovora,
 4. vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,
 5. navode o uredno izvršenim ugovorima
     

3.

Tačka: 13.2.pod b) TD:

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VI; Prilog 8.

DA

DA

DA

4.

Tačka 13.3 TD:

Original ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ili Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesonalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave - općina, sud ili notar).

DA

DA

DA

5.

Tačka: 14.TD:

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VIII; Prilog 9.

DA

DA

DA

Ponuđači ,,Oxa" d.o.o. Sarajevo i „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo u dostavljenim Izjavama iz čl. 45., 50 i 52. ZJN nisu naveli broj Službenog glasnika BiH. Prema mišljenju Komisije nepopunjavanje broja Službenog glasnika BiH u Izjavama, iz čl. 45., 50. i 52. ZJN u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponude navedenih ponuđača trebale biti odbačene jer imajući u vidu da se iz sadržaja izjava nesporno utvrđuje da se iste odnose na predmetni postupak nabavke, te da su iste uredno potpisane i ovjerene, a također je upisan tačan broj obavještenja, naziv predmeta nabavke kao i naziv ugovornog organa.

Kao dokaz za ispunjavanje kvalifikacionih uslova u okviru tačke 13.2 tenderske dokumentacije zahtjevano je slijedeće: Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. Stav 2. ZJN, koji su u vezi sa predmetom nabavke, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godina, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu; Potvrde o uredno izvršenim ugovorima koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Ponuđač „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo je ponudi kao dokaz iz tačke 13.2 pod a) dostavio slijedeće:

 • Spisak izvršenih radova br. 01/23-1 od 10. 01. 2023 godine
 • potvrda o uspješnoj saradnji i izvršenju ugovora izdatu od strane KJKP ,,VIK" d.o.o. Sarajevo broj: 7491/2021 dana 16. 11. 2021 godine u iznosu od 80.867,54 KM bez PDV
 • potvrda o uspješnoj saradnji i izvršenju ugovora izdatu od strane KJKP ,,VIK" d.o.o. Sarajevo broj: 3998/22 dana 28. 6. 2022 godine u iznosu od 149.450,00 KM bez PDV-a za Općinu N. Sarajevo i 149.844,00 KM bez PDV-a za Općinu Centar.
 • potvrda izdata od strane ,,BH Telecom" d.d. Sarajevo broj: 05.2.2-175-411561/21 248 dana 16. 11. 2021 godine u iznosu od 368.695,41 KM

Ponuđač ..Sudel" d.o.o. Sarajevo ie ponudi kao dokaz iz tačke 13.2 pod a) dostavio slijedeće:

 • Referens lista za period od 2019 do oktobra 2022. godine
 • potvrda o uspješnoj saradnji i izvršenju ugovora izdatu od strane KJKP „VIK" d.o.o. Sarajevo broj: 5495/22 dana 30. 8. 2022 godine u iznosu od 90.000,00 KM bez PDV-a
 • potvrda o uspješno izvedenim radovima izdata od strane Općine Novo Sarajevo br. 10-11-4- 9899/22 dana 06. 10. 2022 godine u iznosu od 51.111,51 KM sa PDV-om

Ponuđač -,Oxa" d.o.o. Sarajevo ie ponudi kao dokaz iz tačke 13.2 pod a) dostavio slijedeće: Spisak uspješno izvršenih ugovora

 • potvrda o uspješno realizovanom ugovoru izdata od strane Općine Stari Grad Sarajevo broj: 13/1-19-2273/21 dana 18. 3. 2021 godine u iznosu od 344.225,55 KM sa PDV-om
 • potvrda o uspješno realizovanim ugovorima izdata od strane Općine Stari Grad Sarajevo broj: 13/1-19-4944/22 dana 05. 8. 2022 godine u iznosu od 1.543.151,80 KM bez PDV-a.
 • potvrda o uspješnoj saradnji i izvršenju ugovora izdatu od strane KJKP „VIK" d.o.o. Sarajevo broj: 22/23 dana 04. 01. 2023 godine u iznosu od 119.211,55 KM bez PDV-a.

Komisija konstatuje da ponuđači: „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo; „Sudel" d.o.o. Sarajevo i ,,OXA" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. I>r,

Ostala zahtjevana tiokumcntacijajaneksi-prilozi

Ponuđači

Teteffon- građnja" d.«.s. Sarajevo

Sudel" d.0.0. Sarajevo

OXA" d.o.o.

Sarajevo

1.

Tačka: 15.TD pod 1:

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks II; Prilog 1.

DA

DA

DA

1.1

Tačka: 15.TD pod 1.1.:

Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude - Aneks II; Prilog 1.

DA

DA

DA

2.

Tačka: 15 TD pod 2.:

Popunjen Obrazac za cijenu ponude - Aneks III; Prilog 2.

DA

DA

DA

3.

Tačka 30 i 35 TD:

Nacrt okvirnog sporazuma - Prilog 5.

DA

DA

DA

4.

Tačka: 30 i 36 TD:

Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Priloe 6.

DA

DA

DA

5.

Tačka: 42 TD:

Povjerljive informacije - Prilog 4.

DA

DA

DA

6.

Tačka: 15.TD pod 9:

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original, a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu).

DA

DA

DA

 

Komisija konstatuje da su ponuđači „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo; „Sudel" d.o.o. Sarajevo i ,,OXA" d.o.o. Sarajevo dostavili ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da su navedeni ponuđači ispunili sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Računskom kontrolom specifikacije ponuda ponuđača „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo; „Sudel" d.o.o. Sarajevo i „OXA" d.o.o. Sarajevo konstatovano je da u ponudama navedenih ponuđača nema grešaka računske prirode.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tačkom 25. tenderske dokumentacije je predviđeno provođenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

Od strane Komisije za javne nabavke konstatovano je da su prihvatljive ponude slijedećih ponuđača:

R.Br.

Ponuđač

Početna cijena ponude u KM bez PDV-a

1.

,,OXA" d.0.0. Sarajevo

99.980,00

2.

Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo

99.992,50

3.

Sudel" d.o.o. Sarajevo

105.450,00

 

E-aukcija je u sistemu e-nabavke zakazana na dan 17. 02. 2023 godine u 10:00:00 sati.

Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije, koji je preuzet iz sistema e-nabavke, je vidljivo daje e- aukcija trajala od 10:00:00 sati do 10:15:00 sati.

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije sadrži i konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

RJBr.

Ponuđač

Konačna cijena ponude u KM bez PDV-a

1.

Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo

99.880,00

2.

,,OXA" d.o,o. Sarajevo

99.980,00

3.

Sudel" d.o.o. Sarajevo

105.450,00

 

Za najpovoljniju ponudu ocjenjena je ponuda ponuđača „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo.

Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku usluga: „Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Vogošća" - tender broj 224/22 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „Telefongradnja" d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 01/23 od 10. 01. 2023 godine, kao prvoplasiranom na rang listi, čija vrijednost ponude nakon e-aukcije iznosi: 99.880,00 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka bi ZJN. donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 f deset) dana od dana prijema

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: