Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 15:26

Dodatni radovi na izgradnji administrativnog objekta JP Hidro-put sa pratećom infrastrukturom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

594-4-3-60-5-41/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Vlado Ilić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dodatnih radova na izgradnji administrativnog objekta JP "Hidro-put" sa pratećom infrastrukturom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dodatnih radova na izgradnji administrativnog objekta JP "Hidro-put" sa pratećom infrastrukturom, u
skladu sa Izvještajem nadzornog organa, a prema Predmjeru radaova izrađenom od strane Odjeljenja za komunalne
i stambene poslove

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Grad Gradiška, MZ Obradovac, na parcelama označenim kao k.č. broj 1535/1 i 1535/2 k.o
Gradiška Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BETON D.O.O. 4401024340006 Gradiška Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19809,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19809,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19809,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19809,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Odredbom člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama je propisano da u slučaju ugovora o javnoj nabavci
radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih
okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada se takvi dodatni radovi
ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ, te
ukoliko ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 20% vrijednosti osnovnog ugovora, ugovor o javnoj nabavci
radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja sa dobavljačem kojem je dodijeljen
osnovni ugovor.
Dana, 16.09.2021. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa ponuđačem „Beton“ d.o.o. Gradiška
zaključen je Ugovor o nabavci radova na izgradnji administrativnog objekta JP „Hidro-put“ sa pratećom
infrastrukturom, broj 02/2-404-180/21.
Prema Izvještaju nadzornog organa, prilikom realizacije Ugovora o nabavci radova izgradnji administrativnog
objekta JP „Hidro-put“ sa pratećom infrastrukturom, pojavila se potreba za dodatnim radovima, koji se nisu
mogli predvidjeti prilikom pokretanja prvobitnog postupka, i koji su neophodni, te postoji potreba za
ugovaranjem tih dodatnih radova sa istim ponuđačem.
Imajući u vidu da je procjenjena vrijednost dodatnih radova 20.000,00 KM (bez PDV-a), a da je vrijednost osnovnog
ugovora 569.563,72 KM (bez PDV-a), dodatni radovi koje treba izvesti ne prelaze vrijednost od 20% osnovnog
ugovora, te se Ugovor o nabavci dodatnih radova na izgradnji administrativnog objekta JP „Hidro-put“ sa pratećom
infrastrukturom može dodijeliti ponuđaču „Beton“ d.o.o. Gradiška.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

BETON D.O.O.

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj postupka 594-1-3-197/21
Naziv predmeta ugovora Nabavka radova na izgradnji administrativnog objekta "HIDRO-PUT" sa
pratećom infrastrukturom
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: