Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 10:22

Izrada atesta i projekta elektroinstalacija za PU Posušje

Izvor: Akta.ba, 10.03.2023.

Broj: 02-1-161/23-2

Ljubuški, 10.03.2023. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) i Zapisnika o otvaranju, pregledu, i ocjeni ponuda u postupku provedbe izravnog sporazuma, broj: 02-4-137/23-1 u postupku javne nabave usluga „Izrada atesta i projekta elektroinstalacija za PU Posušje" ministar unutarnjih poslova donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku provedbe izravnog sporazuma, broj: 02-4-137/23-1 od 09. ožujka 2023. godine i preporuka da se Ugovor za javnu nabavu usluga „Izrada atesta i projekta elektroinstalacija za PU Posušje", provedenu putem izravnog sporazuma u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, sklopi s Ponuditeljem AX Soling d.o.o. Grude za ukupnu ponuđenu cijenu od 1.150,00 KM (slovima: tisućustopedeset konvertibilnih maraka) sa popustom bez PDV-a.

 

Članak 2.

Predmet nabave je usluga i to izrada atesta i projekta elektroinstalacija za PU Posušje, koja obuhvaća sljedeće:

a)Projekt povećanja vršne elektroenergetske snage objekta PU Posušje,

b)Ispitivanje elektroinstalacija u objektu PU Posušje i izdavanje atesta.

 

 

Članak 3.

Ugovor za javnu nabavu usluga iz članka 2. ove Odluke dostavit će se na potpis izabranom ponuditeIju.

 

Članak 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor potpore. 

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na web - stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzzh.ba istovremeno s upućivanjem izabranom ponuditelju, koji je sudjelovao u postupku javne nabave, u skladu s člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je na temelju Zahtjeva, broj: 02-4-139/23 od 02. ožujka 2023. godine, koja po vrijednosnim razredima ulazi u okvire izravnog sporazuma sukladno članku 90 Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22).

Dana 09. ožujka 2023. godine pristigla je ponuda AX Soling d.o.o. Grude broj Ax- 2023/018, koja ispunjava sve zahtjeve iz Poziva za dostavu ponude s ukupnom cijenom od 1.150,00 KM (slovima: tisućustopedeset konvertibilnih maraka) sa popustom bez PDV-a.

Na temelju izloženog odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: