Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal i radovi na izgradnji STS Ledići 2 i STS Ledići 3 sa priključnim SN vodom i NN mrežom

Datum objave: 15.03.2023. 16:10 / Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d, - Sarajevo

 

Sarajevo, 09.03.2023.

Broj: 03-8516-1/23

 

Na osnovu člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39A4, 59/22), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - Prečišćeni tekst broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, člana 18. i 75. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: NO- 35498/22-98-/3. od 27.12.2022. godine, člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasaporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-26053-1/22 od 27.09.2022. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U otvorenom postupku javne nabavke broj: OP-017/22 - „ Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ledići 2 i STS Ledići 3 sa priključnim SN vodom i NN mrežom", kao najpovoljniji ponuđač izabrana je:

Grupa ponuđača: Nexen d.o.o Banja Luka i LIV Elektronik d.o.o Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucije" Sarajevo da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku javne nabavke broj: OP-017/22 - „Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ledići 2 i STS Ledići 3 sa priključnim SN vodom i NN mrežom", pokrenutom Odlukom o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke roba i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-57-2­55692-1/2022 od dana 04.11.2022. godine, Ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo objavio je dana 04.11.2022. godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-126-3-122/22 i Ispravku za obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-126-8-151/22 od 28.12.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 06.02.2023. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda izvršeno je istog dana u 13:30 sati. Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. Grupa ponuđača: Nexen d.o.o Banja Luka i LIV Elektronik d.o.o Sarajevo

390.000,00 KM

NE

2. Elko-Marić d.o.o Mostar

495.222,13 KM

NE

3. Grupa ponuđača: Malcom d.o.o Sarajevo i Kalelektrik d.o.o Zivinice

557.101,69 KM

NE

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U postupku je predviđena primjena e-aukcije. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 390.000,00 KM (bez PDV-a.).

Komisija za nabavku, imenovana gore navedenom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucije" Sarajevo, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te utvrdila da iste zadovoljavaju uslove određene predmetnim tenderom, stoga su ocijenjene prihvatljivim.

U skladu sa naprijed navedenim, postupak je nastavljen zakazivanjem e-aukcije za 23.02.2023. godine u 10:30 sati, sa predviđenim trajanjem od 10 minuta. Cijena najniže prihvatljive ponude je određena kao referentna, te je na osnovu iste postavljena minimalna razlika podnesene cijene od 390,00 KM i maksimalna razlika podnesene cijene od 39.000,00 KM. Na provedenoj e-aukciji nije bilo podnošenja ponuda, stoga je shodno rezultatima pregleda i ocjene ponuda, inicijalni poredak ponuđača i finalni poredak ponuđača nakon provedene e -aukcije sa prihvatljivim ponudama isti, kako slijedi:

Naziv ponuđača

Cijena ponude

Osvojena pozicija

1. Grupa ponuđača: Nexen d.o.o Banja Luka i LIV Elektronik d.o.o Sarajevo

390.000,00 KM

1

2. Elko-Marić d.o.o Mostar

495.222,13 KM

2

3. Grupa ponuđača: Malcom d.o.o Sarajevo i Kalelektrik d.o.o Zivinice

557.101,69 KM

3

Nakon provedene e-aukcije, ponuda Grupe ponuđača: Nexen d.o.o Banja Luka i LIV Elektronik d.o.o Sarajevo osvojila je prvu poziciju na rang listi u predmetnom postupku javne nabavke.

U skladu sa rezultatima evaluacije ponuda i provedene e-aukcije, Komisija za nabavku je na osnovu ukupne ocjene ponuda po kriteriju najniža cijena, predložila izbor Grupe ponuđača: Nexen d.o.o Banja Luka i LIV Elektronik d.o.o Sarajevo za najpovoljnijeg ponuđača, sa iznosom ponude 390.000,00 KM KM bez PDV-a.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:

Ponuđačima

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo; a/a

Izvršni direktor za distribucije

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: