Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Asfalt

Datum objave: 20.03.2023. 11:58 / Izvor: Akta.ba, 13.03.2023.

Broj: 428/23

Datum: 13.03.2023.godtne

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH" br. 39/14 i br. 59/22), Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova br. 2448/22 od 30.12.2022.godine, Statuta JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo (Službene novine KS br. 15/13, br. 47/14, br. 29/18 i br. 3/22), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. 418/23 od 10.03.2023.godine i Dopune zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nakon e-aukcije br. 425/23 od 13.03.2023.godine, a na prepomku Komisije za javnu nabavku, Direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije i Ugovor u predmetu javne nabavke i sukcesivne isporuke asfalta za potrebe JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču: DEMUS d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18/II sa cijenom ponude u iznosu od 199.000,OOKM bez uračunatog PDV-a, odnosno 232.830,00KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač se oslobađa naknadnog dostavljanja dokumentacije tražene tačkom 3.1.3 tenderske dokumentacije koja se odnosi na član 45. stav (2) Zakona i dokumentaciju traženu u tački 3.4. tenderske dokumentacije koja se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost, obzirom da su iste dostavljene uz ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomsko ftnansijske poslove, marketing i pravne poslove u Sektoru za zajedničke poslove.

 

Član 5.

 

Ova Odluka će se uputiti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na intemet stranici ugovornog organa u skladu sa članom 70. stav (6) i članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 6.

 

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke roba - Nabavka i sukcesivna ispomka asfalta za potrebe JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 219/23 od 15.02.2023.godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je 202.800,00KM. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem br. 220/23 od 15.02.2023.godine.

 

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija su objavljeni na Portalu javnih nabavki dana, 16.02.2023. godine u 15:53 sati pod brojem: 269-1-1-4-3-2/23, u „Službenom glasniku BiH" br. 12/2023 od 24.02.2023.godina. Za predmetnu nabavku, tekst tenderske dokumentacije otvorenog postupka ponuđači su mogli preuzeti samo putem Portala javnih nabavki. Na osnovu obavještenja na

Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju sa portala e-nabavke je preuzelo 6 (šest) ponuđača. U periodu koji jc ostavljcn za dostavljanjc ponuda nije bilo pitanja vezano za pojašnjenje tenderske dokumentacije.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je bio 10.03.2023.godine do 12:10 sati. Pristigle ponude otvorene su 10.03.2023.godine u prostorijama JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo, Halilovići br. 45, 71000 Sarajevo, sa početkom u 10:30 časova, o čemu je Komisija sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda br. 414/23 od 10.03.2023.godine, u kojem je konstatovano da su u predviđenom roku, u propisno upakovanim kovertama, pristigle tri (3) ponude, i to ponuđača:

 

 

Broj protokola

Naziv/ Ime ponuđača

Datum i sat prijema

1

144/23

DEMUS d.o.o. Sarajevo

10.03.2023. godine u 08:00 sati

2

145/23

STRABAG d.o.o. Sarajevo

10.03.2023. godine u 09:30 sati

3

146/23

„ADO-TRANS" d.o.o. Visoko

10.03.2023. godine u 09:39 sati

 

Na javnom otvaranju ponuda prisustvovao je gdin. Matanović Damir, predstavnik ponuđača STRABAG d.o.o. Sarajevo i gdin. Dženan Užičanin, predstavnik ponuđača ADO-TRANS d.o.o. Visoko koji su prije otvaranja ponuda Komisiji dostavili ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda. Zapisnik o otvaranju ponuda br. 414/23 od 10.03.2023.godine je dostavljen učesnicima predmetnog postupka putem e-maila u zakonom predviđenom roku.

 

Komisija za javne nabavke je izvršila pregled i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 418/23 od 10.03.2023.godine, u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

  • da su u predviđenom roku, u propisno upakovanim kovertama, pristigle tri (3) ponude, i to ponuđača: DEMUS d.o.o. Sarajevo, STRABAG d.o.o. Sarajevo i „ADO-TRANS" d.o.o. Visoko;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da nisu vršene ispravke u ponudama;
  • da prilikom računske kontrole, a u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, u zaprimlj enim ponudama nema računskih grešaka;
  • da su svi ponuđači dostavili traženu garanciju za ozbiljnost ponude na propisan način i u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije;
  • da niti jedna dostavljena ponuda nije ocijenjena kao ponuda sa neprirodno niskom cijenom u smislu člana 66. ZJN i člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.
  • da su pristigle ponude ponuđača: „DEMUS d.o.o. Sarajevo, STRABAG d.o.o. Sarajevo i „ADO- TRANS" d.o.o. Visoko ocijenjene prihvatljivim u formalno-pravnom, ekonomskom i telmičkom smislu, odnosno iste su u skladu sa tenderskom dokumentacijom, ispunjavaju kriterije za kvalifikaciju i ne prelaze planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovomog organa za predmetnu nabavku.
  • da je tenderskom dokumentacijom u tački 4.13 predviđeno provođenje e-aukcije, te je u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik ВШ", br. 66/16) zakazano održavanje e-aukcije na Portalu javnih nabavki BiH za dan 13.03.2023.godine sa početkom u 10:00 sati. Na e-aukciju su pozvani ponuđači sa početnim cijenama navedenim u tabeli, kako slijedi:
  •  

Red. broj

Naziv/ime ponuđača

Cijena ponude (bez PDV-a)

1.

STRABAG d.o.o. Sarajevo

200.600,00KM

2.

„ADO-TRANS" d.o.o. Visoko

201.500,00KM

3.

DEMUS d.o.o. Sarajevo

202.600,00KM

 

Komisija je u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora - najniža cijena, a nakon provedene e- aukcije, sačinila konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

Red. broj

Naziv/ime ponuđača

Konačna cijena (bez PDV-a)

Procenat umanjenja ukupne ponuđene cijene nakon završene e-aukcije

Rang

1.

DEMUS d.o.o. Sarajevo

199.000,00

1,78%**

1

2.

STRABAG d.o.o. Sarajevo

199.259,00

0,67%**

2

3.

„ADO-TRANS" d.o.o. Visoko

201.500,00

0%

3

 

Nakon pregleda i ocjene ponuda, te provedene e-aukcije u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke asfalta za potrebe JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo, Komisija za javne nabavke dostavila je Direktoru Ugovomog organa Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 418/23 od 10.03.2023.godine, Dopunu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nakon e-aukcije br. 425/23 od 13.03.2023.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovomi organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH" br. 39/14 i br. 59/22), podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nespomo je da je ponuda ponuđača DEMUS d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18/П sa cijenom ponude u iznosu od 199.000,00KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 232.830,00KM sa uračunatim PDV-om, izabrana primjenom kriterija „najniža cijena".

 

Shodno navedenom, primjenom člana 64. stav (1), tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovomog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovc Odluke. Zalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

JiL,LOKOM" d.o.o. Sarđjevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: