Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.04.2023. 12:30

Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske

Izvor: Akta.ba, 07.04.2023.

Broj: UP - 201/23

Datum: 05.04.2023.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 07-944-9/23 od 27.03.2023. godine u predmetu nabavke usluga - Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske, Uprava Preduzeća donosi:

 

            ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Okvirni sporazum o nabavci usluga - Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske, dodjeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču za sledeće lotove:

 

-Lot-1 N.I.G.D. „Dnevne nezavisne novine" d.o.o. Banja Luka u vrijednosti od 7.422,80 KM bez PDV-a i

 

-Lot-2 „Glas Srpske" a.d. Banja Luka u vrijednosti od 7.422,20 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranim ponuđačima, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-118/23 od 22.02.2023. godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00 KM, odnosno za Lot-1: 7.500,00 KM i za Lot-2: 7.500,00 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 215-7-2-40-3-60/23 od 15.03.2023. godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-944-2/23 od 24.03.2023. godine.

 

Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br.07-944-8/23 od 27.03.2023. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 07-944-9/23 od 27.03.2023. godine za nabavku usluga - Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske.

 

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2,

 

-da su blagovremeno zaprimljene 2 ponuda,

 

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

 

-da su ponude ponuđača N.I.G.D. „Dnevne nezavisne novine" d.o.o. Banja Luka i „Glas Srpske" a.d. Banja Luka prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Lot-1 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

N.I.G.D. „Dnevne nezavisne novine" d.o.o. Banja Luka

7.422,80 KM

 

 

 

 

 

 

Lot-2 Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u drugom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

„Glas Srpske" a.d. Banja Luka

7.422,20 KM

 

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene u iznosu:

 

-Lot-1 N.I.G.D. „Dnevne nezavisne novine" d.o.o. Banja Luka u vrijednosti od 7.422,80 KM bez PDV-a i

 

-Lot-2 „Glas Srpske" a.d. Banja Luka u vrijednosti od 7.422,20 KM bez PDV-a

 

Ugovorni organ je predvidio e-Aukciju za predmetnu nabavku usluga - Objavljivanje oglasnih materijala na godišnjem nivou u dnevnim listovima registrovanim na području Republike Srpske. S obzirom da je za Lo-1 i Lot-2 u postupku nabavke primljena jedna prihvatljiva ponuda, e-Aukcija se ne zakazuje i postupak će se okončati u skladu sa članom 69. ZJN.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnij BiH br.39/14).

 

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Dostavljeno:

 

-Ponuđaču,

 

-Direktoru Preduzeća,

 

-Komercijalnoj službi,

 

-Arhivi a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: