Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.04.2023. 13:49

Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji toplih veza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1182-4-3-46-5-28/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BOLNICA "MLJEČANICA"
IDB/JIB 4400733530009
Kontakt osoba Boris Kamenko
Adresa Mlječanica bb
Poštanski broj 79247 Međuvođe (sp bl)
Opština/Grad Kozarska Dubica
Telefon (052) 445-029
Faks (052) 445-002
Elektronska pošta bolnica@spamljecanica.com
Internet adresa www.spamljecanica.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji toplih veza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji toplih veza

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specjalna bolnica Mlječanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ŠUMIL D.O.O.4400729770003Kozarska DubicaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

93767,76

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93767,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93767,76

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nužno je izvršenje nepredviđenih i dodatnih radova, a u pitanju su radovi koji se tehnički i ekonomski ne mogu
odvojiti od osnovnog ugovora. U pitanju su nepredviđeni radovi: izmještanja vodovoda i kanalizacije: zidarski
radovi, montažni radovi, fekalna kanalizacija: zidarski radovi, montažni radovi, tehnološka kanalizacija:
zidarski radovi, montažni radovi, oborinska kanalizacija: zidarski radovi, montažni radovi, građevinska
faza: stolarski radovi, niskogradnja, betonski i armirano-betonski radovi,bravarski radovi, elektro faza:
primarni i seknudarni napojni vodovi, elektroenergetska instalacija, instalacija video nadzora. Dodatni
radovi su: krovopokrivački i zidarski radovi.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ŠUMIL D.O.O.

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj postupka 1182-1-3-133/22
Naziv predmeta ugovora Javna nabavka radova izgradnje toplih veza

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: