Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 08:42

Usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju

Izvor: Akta.ba, 28.04.2023.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj:15566/23

Dana. 28.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tadka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzećeTrebinje - Zavisno preduzeče „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 14933/23 od 26,04.2023. godine u postupku nabavke „Nabavka usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju" -putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/23 Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 28.04.2023. godine donosi sledeću:

 

ODLUKA

o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača u postupku javne nabavke:

„Nabavka usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/23

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 14933/23 od 26.04.2023. godine, te se u postupku nabavke „Nabavka usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/23 dodijeljuje Ugovor o javnoj nabavci ponuđaču DOO „MB MONT-INVEST" Ugljevik čija cijena ponude iznosi od 14.990,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

 

Ova Odluka dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 13918/23 od 13.04.2023. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 14.990,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-7-2-135-3-258/23 od 13.04.2023. godine.

Komisija za javne nabavke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 14495/23 od 21.04.2023. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom broj: 14933/23 od 26.04.2023. godine u predmetu „Nabavka usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/23.

 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude i o tome sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 25.04.2023. godine do li00 časova) zaprimljena je jedna ponuda za predmetnu nabavku:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovremeno

primljene

ponude

1.

DOO ,,MB MONT-INVEST" Ugljevik

14817/23 od 25.04.2023. u IO20

14.990,00 KM

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 25.04.2023. godine do li00 časova.

Komisija je 25.04.2023. godine izvršila otvaranje prispjele ponude i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik broj: 14858/23 od 25.04.2023. godine.

 

OCJENA PONUDA

Zatvoreni sastanak Komisija za javne nabavke je održala dana 26.04.2023. godine.

(Prilog: Zapisnik broj: 14932/23 od 26.04.2023. godine), a na kojem je izvršena analiza pristigle ponude.

 

ANALIZA PONUDA

Analizom dokumentacije pristigle ponude utvrđeno je sljedeće:

 

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE U RAZLOZI EUMINICAJE PONUĐAČA

 

DOO „MB MONT-INVEST"

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ugljevik

Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, Aneks 5

Dostavljen

Popis izvršenog ugovora, Aneks 6

Dostavljen

Potvrda o izvršenom ugovodu

Distavljena

Ovjerena i popunjena Izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Izvod i sudskog registra

Dostavljen

Ovjerena i popunjena Izjava za član 50. ZJN

Dostavljena

Dokazi zahtjevani tačkom 4.10 pod b) TD

Dostavljeni

Ovjerena i popunjena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije Komisija je utvrdila da za postupak „Nabavka usluge oblaganja bubnjeva na kombinovanom uređaju"

 

- putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/23, ponuda ponuđača DOO ,,MB MONT-INVEST" Ugljevik ispunjava minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tenderskim dokumentom te je ista prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku zaprimljena i prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije nasla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje -ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Diko Cvijetinović

VD direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: