Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 10:10

Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 21 P.J. Gumjera-careva Gora ŠU Prnjavor, 49 P.J. Gumjera-careva Gora ŠU Prnjavor

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1172-1-2-6-5-242/23


Broj obavještenja o nabavci 1172-1-2-6-3-206/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Tomislav Kovačević
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge u šumarstu - Usluge sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na ŠKP, te popravke
traktorskih puteva u ŠG „Gradiška“ Gradiška - ŠU Prnjavor

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 99
P.J.“Motajica“ ŠU Prnjavor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59239,59

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška ŠU Prnjavor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ĐURIĆ ŽN 4 / 11 4403034050009 Derventa Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59225,61

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

59225,61

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59225,61

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59225,61

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 21
P.J.“Gumjera-careva Gora“ ŠU Prnjavor
b) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 49
P.J.“Gumjera-careva Gora“ ŠU Prnjavor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

103284,58

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška ŠU Prnjavor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač


 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAND-UNION DOO 4401109840000 Kneževo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

103257,71

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

103257,71

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

103257,71

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 57
P.J.“LJubić“ ŠU Prnjavor
b) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 59
P.J.“LJubić“ ŠU Prnjavor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31713,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška ŠU Prnjavor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ĐURIĆ ŽN 4403034050009 Derventa Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

31703,39

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

31703,39

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31703,39

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31703,39

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Gradiška lot 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu,te popravka
traktorskih puteva u odjelu 19 P.J.“Velika ukrina“ ŠU Prnjavor
b) Usluge sječe i izrade šds i transporta šds od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu, te popravka
traktorskih puteva u odjelu 31 P.J.“Velika Ukrina“ ŠU Prnjavor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145454,94

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Gradiška ŠU Prnjavor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAND-UNION DOO 4401109840000 Kneževo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

145426,63

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

145426,63

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

145426,63

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

145426,63

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: