Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.05.2023. 12:31

Usluge čišćenja snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Pale-Careve vode, Leletva- Podkrajevi i Kašani -Vitez za 2023. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

3045-1-2-2-5-6/23


Broj obavještenja o nabavci 3045-1-2-2-3-2/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''JAHORINA'' PALE
IDB/JIB 4400632340012
Kontakt osoba Svetislav Ikanović
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge čišćenja snijega na ŠKP(zimsko održavanje snijega)za potrebe ŠG"Jahorina"Pale za 2023. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zimskog održavanja šumskih kamionskih puteva , odnosno usluge čišćenja snijega u 2023. godini na području
ŠG "Jahorina" Pale

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje šumskih kamionskih puteva (čišćenje snijega) za potrebe ŠG"Jahorina" Pale za 2023.godinu -
lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-Usluge čišćenja snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca:Pale-Careve vode,Leletva-
Podkrajevi i Kašani -Vitez za 2023. godinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14994,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Jahorina" Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-KOD DOO 4 / 11 4403717290005 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje šumskih kamionskih puteva (čišćenje snijega) za potrebe ŠG"Jahorina" Pale za 2023.godinu -
lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 -Usluge čišćenja snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Romanija- Stranjska voda, Kržulj
- Derviš Do i Mokro-Bljuštevac za 2023.godinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14994,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Jahorina"Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO-KOD DOO 6 / 11 4403717290005 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje šumskih kamionskih puteva (čišćenje snijega) za potrebe ŠG"Jahorina" Pale za 2023.godinu -
lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Usluge čišćenja snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Triangla -Ravna Planina i
Dvorišta-Šabina voda za 2023. godinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14994,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Jahorina" Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''STANIŠIĆ'' D.O.O. 8 / 11 4400563190003 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje šumskih kamionskih puteva (čišćenje snijega) za potrebe ŠG"Jahorina" Pale za 2023.godinu -
lot 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4- Usluge čišćenja snijega sa šumskih kamionskih puteva sa putnih pravaca: Dvorišta - Kamenica, Podgrab
- Krvavica, Podvitez -Vitez i Podgrab - Gračanica za 2023. godinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14994,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VELIKE ŠUME D.O.O. 10 / 11 4400577140009 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14994,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: