Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.05.2023. 13:09

Potrošni materijali kompatibilan sa aparatom Ultra Bench Markt GX iz Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu

Izvor: Akta.ba, 03.05.2023.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA

MOSTAR Broj: 29-11-3508/2/23

Datum, 25.04.2023. godine

 

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH («Sluzbeni glasnik BiH» 39/14, 59/22), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu, evid. br. 29-11-3508/23 od 25.04.2023. godine, Ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave roba - potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Ultra Bench Markt GX iz Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka Farmavita d.o.o., lgmanska 5a, 71 320 Vogošća, te će se ugovor dodijeliti istoj.

 

II

Sukladno članku 70. stavak (6) ZJN BiH, ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (www.skbm.ba).

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z I o ž e nj e

Sveučilišna klinička bolnica Mostar je, kao Ugovorno tijelo, pokrenula postupak javne nabave roba - potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Ultra Bench Markt GX iz Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva. Obavijest o nabavi objavljena je na Portalu javnih nabava dana 05.04.2023. godine, broj obavijesti 329-7-1-29-3-42/23.

 

U predmetnom postupku, svoju ponudu dostavio je ponuditelj Tuzla-farm d.o.o., Rudarska 71, 75 000 Tuzla.

 

Povjerenstvo za nabavu je dana 18.04.2023. godine u 09:30 izvršilo javno otvaranje ponude te konstatiralo sljedeće:

 

-Ukupan broj pristiglih ponuda je 1 (iedan)

 

-Ukupan broj pravovremeno pristiglih ponuda je I (jedan)

 

-Nema nepravovremeno pristiglih ponuda.

 

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponude, utvrđeno je sljedeće: Ponuditelj Farmavita d.o.o., Igmanska 5a, 71 320 Vogošća, dostavio je u predmetnom postupku, prihvatljivu ponudu u skladu sa konkurentskim zahtjevom. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela.

- Ponuda je vrednovana sukladno kriteriju za izbor ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda, cijena 80%, rok izvršenja usluge 20%.

- Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

 

Red br.

Ponuditelj

Cijena sa PDVom

Bod.

Rok izvršenja usluge

Bod.

Ukupno bodova

1.

Farmavita d.o.o., Igmanska 5a, 71 320 Vogošća

56.788,83 KM

80%

3 dana

20%

100

 

Sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, ponuditelj Farmavita d.o.o., dostavio je u predmetnom postupku javne nabave, ekonomski najpovoljniju ponudu.

Temeljem gore navedenog Ravnatelj donosi odluku kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko smatrate da je tijekom postupka javne nabave prekršen Zakon o javnim nabavama BiH ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu ugovornom tijelu u roku od pet dana od dana prijema pisane Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na način predviđen člankom 99. ZJN.

 

 

Ravnatelj Ante Kvesić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: