Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.05.2023. 11:43

Radovi na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br. 40-42 u Bosanskoj Krupi

Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

B O S N A I H E R C E G O V I N A

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U N S K O - S A N S K I K A N T O N

GRAD BOSANSKA KRUPA

GRADSKI ORGAN UPRAVE

Broj: 07-11-5-2976/23 Dana: 04.05.2023.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), u konkurentskom postupku nabavke radova s namjerom provođenja e-aukcije - Radovi na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br.40-42 u Bosanskoj Krupi, na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, kao rukovodilac organa uprave donosi:

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         Prihvata se ponuda ponuđača d.o.o. „EL-GRADNJA" Bos.Krupa, u predmetu nabavke radova: Radovi na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br.40-42 u Bosanskoj Krupi, sa cijenom u ukupnom iznosu 20.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 23.985,00 KM sa PDV-om.

 

2.         Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova u skladu sa datom izjavom iz člana 45. stav (1) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama, kao i ovlaštenje nadležnog Ministarstva.

 

3.         Po konačnosti ove odluke sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o izvođenju radova na na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br.40-42 u Bosanskoj Krupi.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-2976/23 od 12.4.2023. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka s namjerom provođenja e-aukcije- Radovi na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br.40-42 u Bosanskoj Krupi. Obavještenje o nabavci broj 1272-7-3-40-3-35/23 od 12.4.2023. godine objavljeno na portalu JN (TD preuzelo ukupno 8 ponuđača) i u „Službenom glasniku BiH", broj: 26/23 od 14.4.2023. godine.

 

Po objavljenom obavještenju rok za prijem ponuda je bio 25.4.2023. godine do 12:00 sati. Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa pristiglo je ukupno 3 (tri) ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenice koja radi na protokolu ugovornog organa i to ponuda:

 

1.         „I-KOMIĆ" d.o.o Bosanska Krupa broj protokola: 07-11-5-2976-2/23 od 24.4.2023. godine, zaprimljena u 8:00 sati

2.         „EL-GRADNJA" d.o.o Bosanska Krupa broj protokola: 07-11-5-2976-3/23 od 25.4.2023. godine, zaprimljena u 10:39 sati

3.         „EURO COP INVEST" d.o.o Bosanska Krupa broj protokola: 07-11-5-2976-4/23 od 25.4.2023. godine, zaprimljena u 11:17 sati

 

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 25.04.2023. godine u 12,30 sati izvršila javno otvaranje ponuda i na zapisnik konstatovala:

 

1.         Ponuđač „I-KOMIĆ" d.o.o Bosanska Krupa dostavljena ponuda (original i kopija)uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:            20.800,00 KM bez PDV,        popusta nema

PDV    3.536,00 KM

ukupna cijena za ugovor: 24.336,00 KM

 

2.         Ponuđač „EL-GRADNJA" d.o.o Bosanska Krupa dostavljena ponuda (original i kopija) uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:            20.800 KM bez PDV, popusta nema

PDV    3.536,00 KM

ukupna cijena za ugovor: 24.336,00 KM

 

3.         Ponuđač „EURO COP INVEST" d.o.o Bosanska Krupa dostavljena ponuda (original i kopija) uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:            20.540,00 KM bez PDV,        popusta nema

PDV    3.491,80 KM

ukupna cijena za ugovor: 24.031,80 KM

 

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je izvršila evaluaciju dostavljenih ponuda i je konstatovala je da su ponude ponuđača „I-KOMIĆ" d.o.o Bosanska Krupa, „EL-GRADNJA" d.o.o Bosanska Krupa i „EURO COP INVEST" d.o.o Bosanska Krupa potpune, ispravne u formalno-pravnom smislu (ponuđači su dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom, ispunili uslove za učešće, dostavili potrebne dokaze i ponudu izradili u skladu sa TD), kao i da računskih grešaka nije bilo, te da je cijena ponude u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke. Konstatuje se da je procijenjena vrijednost predmetne nabavke 20.800 KM bez PDV-a odnosno 24.336,00 KM sa PDV-om

 

S obzirom na navedeno Komisija je predložila ugovornom organu da zakaže e-aukciju s kvalifikovanim ponuđačima i to i to „I-KOMIĆ" d.o.o Bosanska Krupa, „EL-GRADNJA" d.o.o Bosanska Krupa i „EURO COP INVEST" d.o.o Bosanska Krupa u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH"broj 66/16 od 06.09.2016 godine).

 

Provođenje e-aukcije je zakazano za dan 04.05.2023. godine u 12:00 h i ista je trajala od 12:00 h do 12:15 h. Na osnovu izvještaja o toku i završetku e-aukcije utvrđeno je da je konačna rang lista ponuđača sljedeća:

 

1.         Ponuđač „EL-GRADNJA" d.o.o Bosanska Krupa, konačna cijena ponude iznosi 20.500,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 23.985,00 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 1,44%);

2.         Ponuđač „EURO COP INVEST" d.o.o Bosanska Krupa konačna cijena ponude iznosi 20.540,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 24.031,80 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 0%);

3.         Ponuđač d.o.o. „I-KOMIĆ" Bos.Krupa, konačna cijena ponude iznosi 20.800,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 24.336,00 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 0%);

 

Komisija je konstatovala da je procjenjena vrijednost nabavke radova: Radovi na uklanjanju ruševnog objekta zgrade SP 86 u ulici Patriotske lige br.40-42 u Bosanskoj Krupi 20.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 24.336,00 KM sa PDV-om

 

Nakon uspješno završene e-aukcije sa kvalifikovanim ponuđačima, a s obzirom da je kriterij za dodjelu Ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude", da je cijena prvorangirane ponude u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i to prvorangiranog ponuđača d.o.o. „EL-GRADNJA" Bos.Krupa i zaključi Ugovor.

 

S obzirom da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, " i da je ponuda ponuđača d.o.o. „EL-GRADNJA" Bos.Krupa prvorangirana i da je u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektronsko sredstvo definirano kao način komunikacije u tenderskoj dokumnetaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

 

Obrađivač:

 

Selma Bužimkić, dipl. pravnik

 

GRADONAČELNIK

 

Armin Halitović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: