Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2023. 12:21

Odluka o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

159.      Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 49/06), člana 38. tačka 2 i člana 110 stav 1. a u vezi sa članom 17. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 1/01 i 3/05) i člana 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj 27.04.2023. godine, donijelo je,

 

O D L U K U o davanju na korištenje zemljišta i građevinskog objekta „Dječijeg vrtića" u Ulici Kralja Tomislava bb, Gornji Vakuf-Uskoplje

 

Član 1.

Daje se na korištenje zemljište i građevinski objekat „Dječijeg vrtića" izgrađen na kč. 2100/4, k.č. 2100/5, k.č. 2097/1, 2098/2, k.č. 2098/1, k.č. 2096/1 i 2100/9, sve k.o. Gornji Vakuf, odnosno na k.p. 1453, k.o. Gornji Vakuf (novi premjer), u Ulici Kralja Tomislava, Gornji Vakuf-Uskoplje, bez naknade, JU Dječiji vrtić „Zvončić" Gornji Vakuf-Uskoplje, na vremenski period egzistiranja javne ustanove.

 

Član 2.

Na osnovama ove Odluke sklopit će se Ugovor o korištenju nekretnine iz člana 1. Ove odluke, između Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i JU Dječiji vrtić „Zvončić" Gornji Vakuf-Uskoplje.

 

Član 3.

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za potpisivanje Ugovora iz člana 2. ove Odluke.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gornji Vakuf-    Uskoplje".

 

Broj:01-27.8-67/23 Gornji Vakuf - Uskoplje 27.04.2023.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Batinić Goran, mag.nov.

 

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

Broj: 02-11.2-563/23 Datum: 10.03.2023. godine

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu M ed žl i su Islamske zajednice Gornji Vakuf

 

I          

Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 3.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - izrada i podjela vaktija i troškovi za ramazanski top. MIZ Gornji Vakuf je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava. Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će

odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 1414385320000594 otvoren kod BBI banke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

 

« » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-520/23 Datum: 10.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu ŽRK „Sloga 2013" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

ŽRK „SLOGA 2013" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. ŽRK ''Sloga 2013'' je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 1414385320020576 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

.     

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK- Broj: 02-11.2-566/23 Datum: 10.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu MRK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

MRK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 6.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. MRK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 3060002997848408 otvoren kod Addiko banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-515/23 Datum: 10.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu HNK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

HNK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. HNK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 3060440000016147 otvoren kod Addiko banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

Broj: 02-11.2-504/23 Datum: 10.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu MNK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

MNK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. MNK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1414385320006317 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-533/23 Datum: 10.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Košarkaškom klubu „Sloga" Gornji Vakuf- Uskoplje

 

I

Košarkaškom klubu „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. Košarkaški klub "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 3060002914166508 otvoren kod Addiko banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

 

Broj: 02-11.2-536/23 Datum: 10.03.2023. godine

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023.

godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Karate klubu „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Karate klubu „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. Karate klub ''Sloga'' je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1990520009232554 otvoren kod Sparkasse banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-531/23 Datum: 13.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Kreativnoj radionici „BILILO" GornjiVakuf- Uskoplje

 

I          

Kreativnoj radionici „BILILO" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 500,00 KM.

 

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - ostale NVO budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - nabavka ogrijeva, potrošnog materijala i sl. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf- Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

II         

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 1414385320003213 otvoren kod BBI banke.

 

III       

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

 

Broj: 02-11.2-413/23 Datum: 13.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Udruzi umirovljenika GornjiVakuf-Uskoplje Udruzi umirovljenika Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.000,00 KM.

 

I          

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - ostale NVO budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - pomoć članovima udruženja koji su u potrebi. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

 

II

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 3060440000006059 otvoren kod Addiko banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

Broj: 02-11.2-496/23 Datum: 13.03.2023. godine

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Udruzi branitelja i invalida domovinskog rata liječenih od postraumatskog stresnog poremećaja općine Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Udruzi branitelja i invalida domovinskog rata liječenih od postraumatskog stresnog poremećaja općine Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - transferi udruženjima građana proisteklim iz rata, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - aktivnosti udruženja u tekućoj godini. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima).

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će

odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 3382802224211096 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-630/23 Datum: 15.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu SKISO „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

SKISO „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. SKISO "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1414385320004959 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

  

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-669/23 Datum: 20.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Uniji studenata Univerziteta „Džemal Bijedić" iz Mostara

 

I          

Uniji studenata Univerziteta „Džemal Bijedić" iz Mostara, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi ostalim NVO- Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene -za organizaciju studentskih iftara. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima).

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun Studentskog centra Mostar broj 1415055320013898 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.8-468/23 Datum: 20.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa Odlukom o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Penzijsko invalidskom osiguranju FBiH

 

I          

Penzijsko invalidskom osiguranju FBiH, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 3.120,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije

            991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - Uplata doprinosa za period 26.04.1994. do 31.12.1997. godine za Dželihodžić Derviša kao zaposlenika Vatrogasnog društva Gornji Vakuf u navedenom periodu.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na žiro račun broj 1020500000106698, vrsta prihoda 712112, budžetska organizacija 5102001.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-137-3/23 Datum: 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i:

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU ''Centru za obrazovanje, sport i kulturu''

 

I          

JU ''Centar za obrazovanje, sport i kulturu'' Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz

Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 16.668,00 KM.

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije

614       411 - JU „Centar za obrazovanje i kulturu" Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - tekuće aktivnosti u mjesecu MARTU 2023. godine.

 

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun JU ''Centar za obrazovanje, sport i kulturu'' broj 1414385320010585 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-138-3/23 Datum: 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br.03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU „Centru za socijalni rad" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

JU „Centru za socijalni rad" općine Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 14.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 181 - Centar za socijalni rad Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - tekuće obaveze u mjesecu MARTU 2023. godine.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun JU „Centar za socijalni rad" Gornji Vakuf-Uskoplje broj 3382502280043244 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-139-3/23 Datum: 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU Dječji vrtić „Zvončić", Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

JU Dječji vrtić „Zvončić", Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 16.668,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 411 - Predškolski odgoj, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - tekuće troškove u mjesecu MARTU 2023. godine.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun JU Dječji vrtić „Zvončić" broj 3060242540394844 otvoren u Addiko banci.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

   

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-140-3/23 Datum: 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Crvenom križu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 850,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 311 - transferi neprofitnim organizacijama -Crveni križ, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - tekuće troškove u mjesecu MARTU.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun Crvenog križa broj 3060240001038634 otvoren u Addiko banci.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-388/23 Datum: 22.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu MRK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

MRK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 6.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. MRK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 3060002997848408 otvoren kod Addiko banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-691/23 Datum: 23.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

 

I          

Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 5.143,93 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 811- Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - povrat neiskorištenih namjenskih sredstava. Razlog za povrat sredstava je raskid Ugovora

0          stručnom osposobljavanju od strane kandidata Čatić (Kjazim) Nermina.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu

1          finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva uplatiti na račun broj 1020500000106795 otvoren kod Union banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-754/23 Datum: 29.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Župi Sv. Terezije Bistrica, Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Župi Sv. Terezije Bistrica, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - obilježavanje Uskrsa. Župa Bistrica je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 3382802200305737 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-752/23 Datum: 29.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Karate klubu „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Karate klubu „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. Karate klub "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta

općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1990520009232554 otvoren kod Sparkasse banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-751/23 Datum: 29.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu SRC „Motus" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

SRC „Motus" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. SRC Motus je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će

odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 3382802224357469 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-764/23 Datum: 29.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Zaključka Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje o Nacrtu plana rješavanja dugovanja i finansijskog oporavka JU APOTEKA Gornji Vakuf-Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU APOTEKA Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 12.500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 411 - Ostala javna preduzeća i ustanove Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - I tranša za 2023. godinu za saniranje duga JU Apoteka, a na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje o Nacrtu plana rješavanja dugovanja i finansijskog oporavka JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje broj 01-33.2-33/23 od 02.03.2023. godine.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun JU Apoteka broj 3382802200319123 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-765/23 Datum: 30.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za

2023.    godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik , d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

BZK «PREPOROD» Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 4.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - Transferi organizacijama iz oblasti kulture općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - planske aktivnosti u 2023. godini. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima ( i kopije računa ) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj

2024.    godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 1414385320031634 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

 

Broj: 02-11.2-775/23 Datum: 03.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Rkt. župnom uredu Uznesenja BDM Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I

Rkt. župnom uredu Uznesenja BDM Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - obilježavanje Uskrsa. Župni ured je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

 

II

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 3382802200322615 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-795/23 Datum: 04.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf

 

I          

Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 400,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - AKTIVNOSTI U TOKU RAMAZANA. MIZ Gornji Vakuf je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 1414385320000594 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-815/23 Datum: 06.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU Osnovna škola „Gornji Vakuf", Gornji Vakuf- Uskoplje

 

I          

JU Osnovna škola „Gornji Vakuf", Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 400,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 411 - Ostala javna preduzeća i ustanove, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - organizacija ramazanskih aktivnosti. JU Osnovna škola „Gornji Vakuf" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava. Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun Cokoja Saudina broj 1414385320002728 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-726/23 Datum: 07.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Asocijaciji Organskih proizvođača SBK

 

I          

Asocijaciji Organskih proizvođača SBK, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 515 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji- Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene -za održavanje 13. Dani organske proizvodnje. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima).

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 1990520006634603.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

224.     

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-792/23 Datum: 11.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu MNK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

MNK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. MNK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1414385320006317 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

   

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-825/23 Datum: 11.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu NK „Sloga" Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

NK „SLOGA" Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima iz oblasti sporta, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - troškovi za takmičenje. NK "Sloga" je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog kluba broj 1414385320015532 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-821/23 Datum: 11.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - transferi udruženjima građana proisteklim iz rata, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - kirija za kancelariju,telefon, internet, nabavka ogrijevnog drveta i sl. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima). Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 1414385320001273 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-853/23 Datum: 12.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JKP „VIK" doo, Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I

JKP „VIK" doo, Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.732,18 KM.

           

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 411 - Ostala javna preduzeća i ustanove, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - nabavka materijala. JKP VIK doo je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava. Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

           

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 3382802200221832 otvoren kod UniCredit banke.

           

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

 

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-864/23 Datum: 14.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu JU „APOTEKA", Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

JU „APOTEKA", Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 1.500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 411 - Ostala javna preduzeća i ustanove, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - ugradnja rasvjete, postavljanje rukohvata na stepenicama, nabavka stolice za mjerenje krvnog pritisska i aparata za mjerenje glukoze. JU APOTEKA je obavezna da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava.

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 3382802200319123 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-857/23 Datum: 14.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Općinskom pravobranilaštvu Gornji Vakuf- Uskoplje

 

I          

Općinskom pravobranilaštvu Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 7.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 116 - Općinsko pravobranilaštvo Gornji Vakuf- Uskoplje, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - tekuće troškove u mjesecu APRILU 2023. godine.

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun Općinskog pravobranilaštva broj 1414385320037066 otvoren u BBI banci.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE -OPĆINSKI NAČELNIK-

Broj: 02-11.2-884/23 Datum: 17.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 18. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23), Općinski načelnik, d o n o s i :

 

O D L U K U O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf

 

I          

Medžlisu Islamske zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf- Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama, budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu za namjene - OBILJEŽAVANJE RAMAZANSKOG BAJRAMA. MIZ Gornji Vakuf je obavezan da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima (i kopije računa o utrošenim sredstvima) Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava. Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2023. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2024. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2023. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 03/23).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun broj 1414385320000594 otvoren kod BBI banke.

 

IV        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof. «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: