Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 10:40

Usluge i roba za proširenje i modernizaciju upravljačkog sistema na PTP

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

825-1-2-113-5-391/23


Broj obavještenja o nabavci 825-1-2-113-3-252/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Aleksandar Ćeranić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 127/23- Nabavka usluga i roba za proširenje i modernizaciju upravljačkog sistema na PTP

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 127/23- Nabavka usluga i roba za proširenje i modernizaciju upravljačkog sistema na PTP

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 38810000-6 Oprema za upravljanje industrijskim procesima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke predmetnih roba je do 01.06.2023.godine a rok izvršenja predmetnih usluga je u toku redovnog
godišnjeg remonta 2023.godini

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ENERGOINVEST KIBERNETIKA DOO 100040681 Beograd Serbia
2 ASEA Sarajevo 4403912070001 Istočno Novo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

77500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1


IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: