Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 10:43

Usluge servisiranja 5 diff hematološkog brojača Sysmex XN550

Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: 3061/23

Zenica, 5.5.2023. godine

 

Na osnovu odredbi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova broj: 9922/22 od 27.12.2022. godine i člana 36. Statuta Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona, direktor donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora

 

Povodom postupka javne nabavke usluga održavanja ostale medicinske opreme putem direktnog sporazuma koji je pokrenut Odlukom broj: 2842/23 od 26.04.2023. godine, za uslugu servisiranje 5 diff hematološkog brojača Sysmex ХЈЧ550 dodjeljuje se Ugovor ponuđaču Broma bel d.o.o. Banja Luka po cijeni od 1.502,75 KM bez PDVa.

 

Sa ponuđačem Broma bel d.o.o. Banja Luka, ugovorni organ će zaključiti direktni sporazum.

 

Obrazloženje

 

Odlukom broj: 2842/23 od 26.04.2023. godine, pokrenut je postupak javne usluga održavanja ostale medicinske opreme putem direktnog sporazuma za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona.

 

Zahtjev za dostavu ponude za nabavku usluge servisiranje 5 diff hematološkog brojača Sysmex XN550, upućen je putem e-maila na 1 (jednu) adresu, te je na adresu Zavoda pristigla 1 (jedna) ponuda i to:

 

1. „Broma bel" d.o.o. Banja Luka

 

Branka Popovića 39, 78 000 Banja Luka e-mail: bromabel@blic.net Cijena bez PDV-a: 1.502,75 KM

 

Analizom ponude utvrđeno je da je ponuda blagovremena i da se uklapa u procijenjenu vrijednost nabavke, te je s obzirom na sve naprijed navedeno, odlučeno kao u dispozitivu.

 

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: