Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 11:09

Cvijeće i cvijetni aranžamni

Izvor: Akta.ba, 05.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

GRAD GORAŽDE

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-04-3-1572/23 Goražde. 05.05.2023.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1., 3. i 6., člana 64 stav 1. tačka b) Zakona о javnim nabavkama (" Službeni glasnik BiH" br.39/14, 59/22) u postupku javne nabavke - direktni sporazum Gradonačelnik Grada Goražda donosi:

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude ponuđača TR Cvjećara „Palma" Goražde za nabavku cvijeća i cvjetnih aranžmana za potrebe Grada Goražda

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda ponuđača TR Cvjećara „Palma" Goražde za nabavku cvijeća i cvjetnih aranžmana za potrebe Grada Goražda čija ponuđena cijena iznosi 1.550.44 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Gradske uprave Goražde www.goražde.ba sa istovremenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženi e

 

Grad Goražde je pokrenuo postupak javne nabavke cvijeća i cvjetnih aranžmana za potrebe Grada Goražda metodom direktnog sporazuma. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 2.300,00 KM bez uključenog PDV-a.

 

Pismeni zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je ponuđačima TR Cvjećara „Palma" Goražde i ponuđač „TU" d.o.o. Goražde.

 

Gore navedeni ponuđači su u ostavljenom roku dostavili svoje ponude za predmetnu nabavku. Obzirom da je ponuđač TR Cvjećara „Palma" Goražde dostavio ponudu sa nižom cijenom za isporuku predmetnih roba. odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: