Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2023. 13:31

PVC cijevi za uličnu i kućnu kanalizaciju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

23352-1-1-18-5-15/23


Broj obavještenja o nabavci 23352-1-1-18-3-3/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "KOMVOD" A.D. BROD
IDB/JIB 4404438780007
Kontakt osoba Stanka Pajić
Adresa Ulica Nikole Tesle 22
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Općina/Grad Brod
Telefon (053) 610-230
Faks (053) 610-227
Elektronska pošta stanka.pajic@komvod.com
Internet adresa www.komvod.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Brod

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

178000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Poziv za dostavu ponuda za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala i opreme broj:2-328-4/23 podijeljeno na LOT-
ove

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodovodnog i kanalizavcionog materijala i opreme, sa predviđenom E aukcijom i Okvirnim sporazumom,
podijeljeno na lotove, Lot 1 - Lot 9

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
  44167200-0 Sanacione stezaljke i obujmice
  42131100-7 Ventili definirani prema funkciji
  44163130-0 Kanalizacijske cijevi
  44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli
  44133000-1 Vanjski poklopci od livanog željeza
  38421100-3 Vodomjeri
  43134100-2 Potopne pumpe
  31100000-7 Električni motori, generatori i transformatori
  42122130-0 Pumpe za vodu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Materijal za vodoinstalacije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sitni fitinzi, ventili , mesingani i pocinčani program

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "Komvod" a.d. brod Ul Nikole Tesle broj 22. Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28563,51

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

28563,51

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28563,51

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28593,38

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Fzonski komadi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sanacione stezaljke , obujmice i ventili definisani po mjeri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "Komvod" a.d. Brod , Ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 6 / 19 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14720,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14720,80

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14720,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14720,80

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 PVC cijevi zauličnu i kućnu kanalizaciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Komvod" a.d. Brod , Ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PEŠTAN D.O.O. TRN - LAKTAŠI 4401164860000 Laktaši Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12896,55


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12896,55

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12896,55

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12896,55

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 PEHD cijevi / alkateni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "KOMVOD" a.d. Brod ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450 ili lokacija na teritoriji opštine Brod koju odresi ugovorni
organ

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PEŠTAN D.O.O. TRN - LAKTAŠI 4401164860000 Laktaši Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29983,31


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29983,31

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29983,31

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29983,31

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 Slivne rešetke i šaht poklopci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjeište JKP "Komvod" a.d. Brod , Ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REGENERACIJA D.O.O. 4263443950007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4214,30


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4214,30

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4214,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4214,30

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 Novi vodomjeri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "Komvod" a.d. Brod Ul. Nikole Tesle 22 , Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19951,50


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19951,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19951,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19951,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 Dubinske bunarske pumpe sa elektromotorom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "Komvod" a.d. Brod , ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KBA SERVIS D.O.O. 4600357840009 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20464,00


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20464,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20464,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 Monofazne pumpe sa pratećom opremom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.04.2023. - 31.12.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JKP "Komvod" a.d. Brod Ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ETAL BH D.O.O. 4201431260000 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7990,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: