Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.06.2023. 10:24

Poluproizvodi od drveta

Izvor: Akta.ba, 01.06.2023.

КЈКР „VODOVOD IKANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Izvod broj: 31/23

Sarajevo, 01.06.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14,59/22), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 31/23 od 22.05.2023. godine, u postupku javne nabavke br. 31/23 „Poluproizvodi od drveta" donosi se :

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača 31/23 od 22.05.2023 godine i ugovor za javnu nabavku roba : „Poluproizvodi od drveta" - tender broj 31/23 dodjeljuje se ponuđaču: „DRVOREZ" d.o.o. Hadžići, ponuda broj: 09/23 od 24.04.2023 godine, za ponuđenu cijenu od 35.400,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke izvod broj : 31/23 od 07.03.2023. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi: 50.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-1-56-3-234/23 poslano je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 29. 03. 2023 godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj 22. od 31. 03. 2023 godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 611/22 od 30.12.2022. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke broj 611/22 od

  1. godine, izvod broj 31/23 -1 od 07.03.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 30.05.2023.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 31/23 u postupku javne nabavke roba : „Poluproizvodi od drveta " - tender broj 31/23.

Komisija za javne nabavke je sačinila Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponuda,broj31/23 od

  1. g., u kome je utvrđeno sljedeće:

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-1-1-56-3-234/23 od 29.03.2023 godine, proveden postupak javne nabavke putem otvorenog postupka te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 24.04.2023 godine sa početkom u 13:00 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 31/23.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su tri (3) ponude:

  1. ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo
  2. „Drvorez" d.o.o. Hadžići
  3. ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

Konstatovano je da su navedeni ponuđači preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku, kao i da su ponude zaprimljene kod ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonskom roku. Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 29.04.2023 godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu (čvrsti uvez ponude, numerisanje ponude, potpis i ovjera ponude), a što je definisano u tačkama: 16.1.1, 16.1.3 i 16.1.4 u tenderskoj dokumentaciji.

Komisija za javne nabavke konstatuje da su ponude u odnosu na gore navedeno pripremljene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom te da su ponude ponuđača ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo, „Drvorez" d.o.o. Hadžići i ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo potpisane od strane podnosioca ponuda i ovjerene pečatom ponuđača, te imaju broj i datum.

Daljim pregledom ponude, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. BR.

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUDAČ

,,NV - Invesf' d.o.o. Sarajevo

POMDAČ

,,Drrorez" d.o.o. Hadžići

PONUĐAČ

,,ALI&VIS"d.o.o. Rreševo

-

DOSI AVLJENO U Р01Ч1Ш1

 

D.VNE

DA/INE

1.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV; Prilog 7.

DA

DA

DA

2.

Oridnal ili ovierenu fotokopiju

DA

DA

DA

Riešenja o upisu u sudski reizistar ili AktuelnoK izvoda iz sudskoti

registra ili Riešenia o reuistraciji

ili ekvivalent odnovaraiućei>

dokumenta. koiim se dokazuie da

ponuđač ima pravo na obavlianie

profesionalne dielatnosti i/ili da ie

re«istrovan u relevantnim

profesionalnim ili drui'im

re»istrima zemlie u koioi ie

 

 

R. BR.

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUĐAČ

,,NV - Invesf" d.o.o. Sarajevo

PONUĐAČ

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

PONUDAČ

,,ALI&VIS"d.o.o. KreŠevo

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

DA/NE

DA/NE

 

rejiistrovan ili da osinura nosebnu

     

izjavu ili potvrdu nadležnog

or^ana koiom se dokazuie pravo

da obavlia profesonalnu

djelatnost. koja је u vezi sa

predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave - općina, sud ili notar).

3.

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VIII; Prilog 8.

DA

DA

DA

4.

Punomoć za predstavljanje grupe ponuđača iz tačke 13.4. TD (u slučaju grupe ponuđača)

NE (Ponuđač je samostalno predao ponudu)

NE (Ponuđač je samostalno predao ponudu)

NE (Ponuđač je samostalno predao ponudu)

Komisija konstatuje da su ponuđači: ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo, „Drvorez" d.o.o. Hadžići i ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo, dostavili sve zahtijevane dokumente kako je navedeno u tabelarnom prikazu te da isti ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta - se nije zahtjevalo.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. br.

Ostala zahtjevima dokumentacija/aneksii-prilozi

PONLDAČ

,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo

PONUDAČ

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

PONUBAČ

,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

-

»OSTAVLJENO l! PONUDI

DA/NE

DA/NE

DA/NE

1.

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks II; Prilog 1.

DA

DA

DA

2.

Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude - Aneks II, Prilog 1.

DA

DA

DA

3.

Popunjen Obrazac za cijenu ponude - Aneks III; Prilog 2.

DA

DA

DA

 

 

R. br.

Ostala zahtjcvana dokumentacija/aneksi-prilozi

PONUĐAČ

,,NV - Invest" d.o.o. Saraievo

PONUĐAČ

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

PONUĐAČ

.,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

-

DOSTAVLJENO U POM DI

DA/NK

DA/NE

DA/NE

4.

Tehnička specifikacija, Prilog 3.

DA

DA

DA

5.

Obrazac povjerljivih informacija - Prilog 4. (u skladu sa tačkom 42. TD)

DA

DA

DA

6.

Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma - Prilog 5.

DA

DA

DA

7.

Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Prilog 6.

DA

DA

DA

8.

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original, a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu).

DA

DA

DA

Komisija konstatuje da su ponuđači ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo, „Drvorez" d.o.o. Hadžići i ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo dostavili ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da su navedeni ponuđači ispunili sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Računskom kontrolom Obrasca za cijenu ponude, Aneks III, Prilog 2., u ponudi ponuđača ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo, „Drvorez" d.o.o. Hadžići i ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo, konstatovano je da u ponudama ne postoji greška računske prirode.

Vrijednost dostavljenih ponuda iznosi:

R. Br.

Ponudač

Ukupna cijena ponude u KM bez PDV-a

1.

,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo

49.966,00

2.

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

36.510,00

3.

,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

44.500,00

Prociieniena vrijednost za predmetnu nabavku iznosi 50.000.00 KM bez PDV-a.

Konstatovano je da su vrijednosti ponuda ponuđača: ,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo, „Drvorez"

d.o.o. Hadžići i ,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo u skladu sa procjenjenom vrijednosti predmeta nabavke.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Nainiža ciiena (čl 64 stav 1 tačka b) ZJN).

Tačkom 24. tenderske dokumentacije je predviđeno provodenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

Od strane Komisije za javne nabavke konstatovano je da su prihvatljive ponude slijedećih ponuđača:

R. Br.

Ponuđač

Početna cijena ponude u KM bez PDV-a

1.

,,NV - Invest" d.o.o. Saraievo

49.966,00

2.

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

36.510,00

3.

,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

44.500,00

 

E-aukcijaje u sistemu e-nabavke zakazana na dan 22.05. 2023 godine u 10:00:00 sati. Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije, koji je preuzet iz sistema e-nabavke, je vidljivo da je e- aukcija trajala od 10:00:00 sati do 10:17:00 sati.

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije sadrži i konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

R. Br.

Ponuđač

Konačna cijena ponude u KM bez PDV-a

1.

„Drvorez" d.o.o. Hadžići

35.400,00

2.

,,NV - Invest" d.o.o. Sarajevo

35.500,00

3.

,,ALI&VIS"d.o.o. Kreševo

44.500,00

 

Za najpovoljniju ponudu ocjenjena je ponuda ponuđača „Drvorez" d.o.o. Hadžići.

Vrijednost ponude ponuđača „Drvorez" d.o.o. Hadžići iznosi 35.400,00 KM bez PDV-a. Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku roba: „Poluproizvodi od drveta"- postupak broj 31/23 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču: „Drvorez" d.o.o. Hadžići, broj ponude: 09/23 od 24.04.2023. godine, kao prvoplasiranom na rang listi, čija vrijednost ponude nakon e-aukcije iznosi: 35.400,00 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije i primjenom odredbi člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14,59/22), donesenaje Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, naikasniie u roku od 10 (deset) dana od dana priiema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: