Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 10:31

Poštanske usluge

Izvor: Akta.ba, 10.05.2023.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Broj: 07-44-5/23 Datum: 10.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 2/23) direktor Zavoda donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke poštanskih usluga

 

I          

Prihvata se Ponuda ponuđača „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo broj 5165/23 od 21.03.2023. godine te se ugovor o javnoj nabavci poštanskih usluga za potrebe Ugovornog organa dodjeljuje ponuđaču „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču. Ukupna cijena ponude data je na bazi jediničnih količina i cijena traženih usluga i iznosi 474,40 KM.

 

II         

Ugovor o nabavci iz prethodnog člana ponudiće se izabranom ponuđaču u roku od 5 dana od dana dostavljanja ove Odluke.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je objavio Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku poštanskih usluga u 2023. godini i obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II 1247-9-2-1- 22-12/23 dana 17.03.2023. godine na portalu javnih nabavki.

U roku za prijem ponuda u predmetnom postupku zaprimljena je jedna ponuda i to ponuda ponuđača „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo. Prilikom pregleda ponude utvrđeno je da ponuda imenovanog ponuđača ispunjava osnovne zahtjeve Ugovornog organa. U obrascu za cijenu ponude - usluge za predmetni postupak, koji je definisan na principu jediničnih cijena usluga koje nabavlja Ugovorni organ, imenovani ponuđač je dostavio ponudu u ukupnoj cijeni u iznosu od 474,40 KM, te je u skladu sa zahtjevima Javnog poziva dostavio i izvod iz Cjenovnika, koji će predstavljati prilog ugovora i njegov sastavni dio. U predmetnom postupku predviđeno je zaključenje ugovora na period od godinu dana, a u skladu sa novčanim sredstvima obezbjeđenim za predmetnu nabavku u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM na godišnjem nivou.

Shodno navedenom ponuda ponuđača „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo odgovara zahtjevima iz tenderske dokumentacije i prihvatljiva je za Ugovorni organ, te je donešena odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora.

 

Dostaviti:

1.         Ponuđaču

2.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: