Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.10.2023. 14:41

Odluka o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava za program 1: Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima po Javnom pozivu odabir korisnika poticajnih sredstava po Programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 05.10.2023.

ODLUKA o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava za program 1: "Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima"

05.10.2023

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Vlada

 

Broj: 02-04-40937-34/23

Sarajevo, 21.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 11. stav (3) Zakona o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15). Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 15/23) i člana 13. stav (9) Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede (..Službene novine Kantona Sarajevo'-, broj; 20/21 i 25/23), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2023. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/23) i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava „Poticaj razvoju male privrede"' za 2023. godinu, broj: 07-05-15-26785/23 od 09.06.2023. godine. Vlada Kantona Sarajevo, na 27. sjednici održanoj 21.09.2023. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM SREDSTAVA ZA

PROGRAM 1: „REFUNDIRANJE DIJELA TROŠKOVA KAMATA PO PREUZETIM KREDITIMA" PO JAVNOM POZIVU, BROJ: 07-05-15-27268/23 OD 12.06.2023. GODINE

 

I

Korisnici poticajnih sredstava sa iznosom sredstava za Program 1: „Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima" po Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, broj: 07-05-15-27268/23 od 12.06.2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/23), navedeni su u tabeli ispod:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

Šifra djelatnosti

Iznos (KM)

I.

CET BAH D.O.O.

41.20

325.48

2.

STEP DD

42.12

4.224,17

3.

NEON HEART DOO

27.90

2.871.82

4.

MUJANOVIĆI D.O.O.

10.11

8.829,19

5.

KAMEN DIZAJN DOO

23.70

6.865,91

6.

DEM1 DELM1NIUM D.O.O.

55.10

3.355,75

7.

MARGHERITA D.O.O.

56.10

2.471,94

8.

UR DISKO BAR I PICERIJA "DIJANA"

56.10

20.000,00

 

II

Poticajna sredstva iz tačke I ove odluke utvrđuju se u ukupnom iznosu od 48.944,26 KM (slovima: četrdesetosamhiljadadevetstotinačetrdesetčetiri i 26/100 KM).

Sredstva iz stava 1. ove tačke terete Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu, poziciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ekonomski kod 614500, subanalitika: IAP005, funkcija: 047F - „Poticaj razvoju male privrede".

 

III

Prava i obaveze u realizaciji sredstava iz tačke I ove odluke regulisat će se pojedinačnim ugovorima, koje ugovore će Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo zaključiti sa svakim korisnikom iz tačke I ove odluke.

 

IV

Ovlašćuje se Ministar privrede Kantona Sarajevo da potpiše ugovore iz tačke III ove odluke.

 

V

Podnosioci prijave za odabir korisnika poticajnih sredstava za Program 1: „Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima" po Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refiindiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, broj: 07-05-15-27268/23 od 12.06.2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/23), koji nisu ostvarili pravo na poticajna sredstva, navedeni su u tabeli ispod:

 

R/br

Naziv subjekta

Obrazloženje

Šifra djelatnosti

Razlog

1.

HAN BJELAŠNICA DOO

55.10

Ugovor o kreditu iz 2018. godine nije u skladu sa Javnim pozivom.

2.

GREEN STYLE SOLUTIONS DOO SARAJEVO

71.11

Prioritet Program 3: „Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvaliteta"

3.

SINOPSIS D.O.O.

58.11

Nedostaje Uvjerenje o PDV-u. Ugovor o kreditu iz 2017. godine nije u skladu sa Javnim pozivom.

4.

BEST WAY D.O.O.

69.20

Namjena kredita izvođenje vanjskih građevinskih radova nije u skladu sa Javnim pozivom i osnovnom djelatnosti podnosioca prijave.

5.

OSMO DOO

10.71

U posebnoj dokumentaciji utvrđeno da dostavljeni Ugovori o kreditu - kopije ugovora nisu ovjerene kod nadležnog organa.

6.

ALTAMEDICA D.O.O.

77.39

Prioritet Program 2: „Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja"

7.

EOL PETROL D.O.O.

46.71

Šifra djelatnosti KD BIH 2010 - 46.71 nije u skladu sa Javnim pozivom.

8.

REBICO DOO

20.41

Nedostaje Aktuelni izvod iz sudskog registra.

9.

KODEKS D.O.O.

46.51

Prioritet Program 2: ..Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja"

10.

PZIJ POLIKLINIKA DR. AL TAWIL

86.21

Prioritet Program 2: ..Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja''

11.

HERBAL GROUP DOO

56.10

Prioritet Program 2: „Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja"

 

VI

Ova odluka slupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

PREMIJER

Nihad Uk

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: