Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.10.2023. 11:01

Usluge praćenja pružnih vozila, građevinskih mašina i drumskih vozila sa sondom za gorivo

Izvor: Akta.ba, 23.10.2023.

ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D.       

DOBOJ 

 

Broj: I-4.3. 18527 /23.

Dana: 19.10.2023.godine.

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) i člana 54. Statuta Željeznica PC A.D. Doboj, Generalni direktor donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

Prihvata se Preporuka (br.protokola II-4.3.18147/23 od 18.10.2023.godine) Komisije Željeznica PC A.D. Doboj za sprovođenje javnog nadmetanja za nabavku usluge praćenja pružnih vozila, građevinskih mašina i drumskih vozila sa sondom za gorivo (konkurentski postupak - prvi put - K-41/23), da se zaključi Ugovor o nabavci usluge praćenja pružnih vozila, građevinskih mašina i drumskih vozila sa sondom za gorivo sa ponuđačem ,,SATWORK" DOO - BANjA J1UKA. Ponuda navedenog ponuđača je prihvatljiva za Ugovorni organ, a što je u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama. Ukupna vrijednost Ponude iznosi 44.376,00 KM bez PDV-a.

 

II            

Broj zaprimljenih ponuda: 1 (JeDna) ponuda.

S obzirom da je Odlukom o pokretanju postupka predmetne nabavke određeno da će se postupak nabavke sprovesti Konkurentskim zahtjevom za dostavu Ponude putem „E-aukcije", a imajući u vidu da je Ponudu dostavio samo jedan ponuđač, to je Komisija konstatovala da se postupak Javne nabavke sproveo bez „E-aukcije", pregledom i ocjenom pristigle Ponude.

 

III          

Ugovorni organ je dana 06.10.2023. godine objavio Obavještenje o nabavci predmetne usluge pod brojem Obavještenja 1373-7-2-260-3-240/23 na Portalu javnih nabavki i na veb-stranici Ugovornog organa, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke br. 1-4.16747/23 od 25.09.2023. godine, a koja iznosi 44.484,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

 

IV          

Zadužuje se Sektor za nabavku Doboj da nakon dobijanja ove Odluke provede dalju zakonsku proceduru, te izvrši objavljivanje Odluke na svojoj ueđ-stranici, shodno odredbi člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22). 

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba Ugovornom organu, u pisanoj formi, direktno ili se podnosi preporučenom pošiljkom, u tri primjerka, najkasnije 5 dana no prijemu Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: