Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.11.2023. 09:18

Usluge organizovanja novogodišnjeg programa – dočeka Nove 2024. godine u cilju turističke promocije grada Banjaluka i privlačenja domaćih i stranih turista

Izvor: Akta.ba, 06.11.2023.

GRAD BANJALUKA

 

Broj: 11-G- 4842/23

Dana, 06.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br.

39/14 i 59/22) i člana 11. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka

(Službeni glasnik Grada Banja Luka broj 45/22 i 32/23), gradonačelnik Banjaluke donosi

sljedeću

 

O D L U K U

 

I

 Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku: ''Obezbjeđenje usluge

organizovanja novogodišnjeg programa – dočeka Nove 2024. godine u cilju turističke

promocije grada Banjaluka i privlačenja domaćih i stranih turista'' , broj javne nabavke

15-404-326/23.

II

 Utvrđuje se da je ponuda: „ODGOVOR KONTAKT'' d.o.o. Banja Luka, ispunila uslove

za kvalifikaciju i da je prihvatljiva za ugovorni organ.

III

 „ODGOVOR KONTAKT'' d.o.o. Banja Luka, bira se kao najpovoljniji ponuđač,

jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu od: 188.998,33 KM sa PDV-om.

 IV

 Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima

utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač

iz tačke III ove odluke je dužan, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o izboru,

ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost, ovi

dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik

BiH“ broj 39/14 i 59/22). Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene

fotokopije navedenih dokumenata, s tim što ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri

mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

O b r a z l o ž e nj e

 Odlukom Gradonačelnika broj 11-G-4409/23 od 10.10.2023. godine, pokrenut je

postupak javne nabavke - ''Obezbjeđenje usluge organizovanja novogodišnjeg programa –

dočeka Nove 2024. godine u cilju turističke promocije grada Banjaluka i privlačenja

2

domaćih i stranih turista“. Rješenjem Gradonačelnika broj 11-G-4410/23 od 10.10.2023.

godine, imenovana je Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu javnu

nabavku.

 Komisija je provela postupak javne nabavke iz aneksa II Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni glasnik BiH“ broj 34/19 i 59/22), broj 15-404-326/23. Obavještenje o nabavci

je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 10.10.2023. godine pod brojem 320-9-2-22-22-

594/23.Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku

Odjeljenja privredu i lokalni ekonomski razvoj, iznosi 161.540,00 KM. Kriterijum za

izbor je najniža cijena.

 Ponuda mora da sadrži sljedeće elemente:

1) Obrazac za ponudu,

2) Obrazac za cijenu ponude – specifikacija usluge,

3) Obrazac povjerljivih informacija (ukoliko ih ponuđač ima), sa navodima o

povjerljivim informacijama ako ih ima, ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih

informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u

Aneksu 3 ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga

dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće

biti odbačena;

4) Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) ZJN,

5) Dokaz o registraciji, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, član 46. ZJN,

6) Dokaz vezan za uslov za kvalifikaciju ponuđača u pogledu tehničke i

profesionalne sposobnosti, član 50. ZJN-a.

7) Izjavu u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN,

8) Potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak nacrta ugovora,

9) Original ili ovjerena kopija ovlaštenja/punomoći (kopija ovjerena kod organa

nadležnog za ovjeru dokumenata, organ uprave ili notar) ponuđača za podnosioca ponude

(ukoliko je potpisnik ponude i izjava u sklopu ponude lice ovlašteno po punomoći od

strane ovlaštenog zastupnika ponuđača);

10) Ovlaštenje/ovlaštenja kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju vodećeg člana grupe

ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja

grupa ponuđača,

11) Garancija za ponudu u iznosu 1.615,40 KM,

12) Popis akata uz ponudu.

 Dana 23.10.2023. godine u 12:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom

prilikom konstatovala da je pristigla sljedeća ponuda:

1. ''ODGOVOR KONTAKT'' d.o.o. Banja Luka, ................................................................

ukupna cijena ponude.......................................................189.001,80 KM sa PDV-om.

3

 Komisija je 30.10.2023. godine pristupila pregledu i ocjeni ponuda i tom prilikom

konstatovala sljedeće:

Ponuda broj 1. ''ODGOVOR KONTAKT'' d.o.o. Banja Luka

 Ponuda pod rednim brojem 1. od 23.10.2023. godine, koverta sa ponudom ispravno

zatvorena i zapečaćena. Ponuđač je ispunio uslove za kvalifikaciju i ponuda je

prihvatljiva za ugovorni organ. Ponuđač je dostavio sve dokaze tražene tenderskom

dokumentacijom.

 Matematičkom kontrolom utvrđeno je da u ponudi ponuđača „ODGOVOR KONTAKT''

d.o.o. Banja Luka, postoji računska greška, te da stvarna vrijednost ponude iznosi

188.998,33 KM sa PDV-om, a ne kako stoji na obrascu za ponudu 189.001,80 KM sa PDV-om.U

skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda

(„Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15), Odsjek za javne nabavke je dana 23.10.2023.

godine, navedenom ponuđaču uputio dopis u kojem je zatražio saglasnost na ispravku

računske greške. Navedeni ponuđač je pismenim putem odobrio ispravku računske greške.

 S obzirom da je tenderskom dokumentacijom, kao kriterijum za izbor najpovoljnijeg

ponuđača utvrđena najniža cijena, Komisija je ocijenila da je ponuđač „ODGOVOR

KONTAKT'' d.o.o. Banja Luka, ponudio najnižu cijenu, te je valjalo prihvatiti prijedlog

Komisije i odlučiti kao u dispozitivu.

 Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje

žalbi Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u roku od 10

dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi u 3

primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada

Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 

 G R A D O N A Č E L N I K

 Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: