Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.11.2023. 08:29

Sklopivi stolovi/štandovi za korisnike projekta Mostarska Tepa - EU4AGRI

Izvor: Akta.ba, 03.11.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

GRAD MOSTAR

Gradonačelnik

Broj. 02-11-11390/23-10

Mostar, 03.11.2023.godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22) (Zakon) i člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara41 broj: 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara broj: 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donio je

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

u postupku nabavke roba „Sklopivi stolovi/štandovi za korisnike projekta Mostarska

Tepa- EU4AGRI"

Član 1.

(1) Predmet javne nabavke (u daljem tekstu: nabavka): Javna nabavka sklopivih stolova / štandova u sklopu projekta EU4AGRI, Mostarska Tepa

Član 2.

(1) Javno oglašavanje: Obavještenje o nabavci broj: 1059-7-1-70-3-112/23 objavljeno na PJN dana 13.10.2023.godine („Službeni glasnik BiH" broj 73/23).

Član 3.

(1) Procijenjena vrijednost nabavke: 9.000,00KM (bez PDV-a).

(1) Izvor finansiranja: Sredstva planirana u Budžetu Grada Mostara za 2023. godinu, organizacija 08/4, fond 111, funkcija 0491, ekonomski kod 821000 EU4AGRI Mostarska Tepa.

Član 4.

(1) Vrsta postupka nabavke: Konkurentski postupak.

Član 5.

(1) Broj zaprimljenih ponuda: 2 (dvije).

Član 6.

(1) Izabrani ponuđač/grupa ponuđača:

„EN-MONT" d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom od 9.000,00KM (bez PDV-a).

Član 7.

(1) Objava: Odluka će se objavit na web-stranici www.mostar.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Odlukom gradonačelnika Grada Mostara broj: 02-11-11390/23 od 21.06.2023.godine pokrenut je konkurentski postupak javne nabavke sklopivih stolova / štandova u sklopu projekta EU4AGRI, Mostarska Tepa.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke je 9.000,00KM (bez PDV-a).

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-11-11390/23-1 od 04.09.2023.  godine.

Obavještenje o nabavci broj: 1059-7-1-70-3-112/23 objavljeno je na PJN dana 13.10.2023.  godine („Službeni glasnik BiH" broj 73/23).

Tenderska dokumentacija objavljena na PJN.

Komisija za javnu nabavku je dana 31.10.2023.godine pristupila javnom otvaranju blagovremeno dostavljenih ponuda, te shodno Zapisniku o otvaranju ponuda konstatovala da su u roku određenom za dostavljanje ponuda, ukupno dostavljene 2 (dvije) ponude i to:

1.       „Obrt DELUMS" Visoko sa ponuđenom cijenom od 8.390,00KM (bez PDV-a)

2.       ,,EN-MONT" d.o.o. Mostar sa ponuđenom cijenom od 9.000,00KM (bez PDV-a)

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti iste, utvrđeno jc da ponuda ponuđača „Obrt DELUMS" ispunjava formal no-pravne zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Izvršenom analizom sadržaja dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da ponuđač „Obrt DELUMS" nije dostavio prihvatljiv dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 13.1. tenderske dokumentacije čime dokazuje svoju kvalifikovanost, tako da ova ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Ponuda ponuđača ,,EN-MONT" d.o.o. Mostar ispunjava formalno pravne, profesionalne i tehničke zahtjeve ugovornog organa, tj. ova ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.

Obzirom da je u postupku dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, to u smislu člana 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) nisu ispunjeni uslovi za provođenje E-aukcije.

Shodno navedenom, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: