Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.11.2023. 12:48

Bankarske usluge za prihode od putarina, nafte i naftnih derivata, takse i prihodi od parkinga

Izvor: Akta.ba, 09.11.2023.

JP PUTEVI BRČKO DISTRIKTA BiH

 

BROJ PREDMETA: 01-3351/23

BROJ AKTA: 04-ŽK-020/23

DATUM:   09.11.2023.godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("SI.

glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/2018 - prečišćen tekst, 5/2020 i 10/2022"), člana

48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a u vezi sa

članom 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Heoegovine («Službeni

glasnik BiH», broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP

„Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH broj: 01-UO-004/23, od dana 06.02.2023.

godine,na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 01-3351/23, broj akta: 04-AK-

019/23 od 07.11.2023.godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijih ponuđača i dodjeli ugovora po konkurentskom

postupku javne nabavke usluga - nabavka bankarskih usluga a za potrebe

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

 

Član 1.

U konkurentskom postupku kojim je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma za

javnu nabavku bankarskih usluga, a za potrebe JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta

BiH, objavljene na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-2-69-3-112/23 od

17.10.2023. godine, prihvata se preporuka Komisije za predmetnu javnu nabavku broj:

01-3351/23, broj akta: 04-AK-019/23 od 07.11.2023.godine, te se Okvirni sporazum

dodjeljuje sljedećim ponuđačima:

LOT 1 - "Intesa Sanpaolo Banka d.d. " d.d. Sarajevo Bosna i

Hercegovina na iznos ponude od 10,40 KM, a Okvirni sporazum će se

zaključiti na period od dvije godine na iznos od 4.000,00 KM.

LOT 2 - "ASA BANKA" d.d. Sarajevo sa iznosom ponude od 5,25 KM, a

Okvirni sporazum če se zaključiti na period od dvije godine na iznos od

4.000,00 KM

 

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačima zaključiti

Okvirni sporazum za nabavku usluga na period trajanja od 2 (dvije) godine, kojim će

se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno

uslovima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim

propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

U skladu sa Okvirnim sporazumom predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava

predviđenim poslovnim planom za 2023., 2024. i 2025. godinu.

 

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom

postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici, kao i na

oglasnoj tabli Preduzeća, danom upućivanja iste ponuđačima.

 

Obrazloženje

Komisija je konstatovala daje na osnovu zahtjeva za nabavku br. 01-3351/23 broj akta

04-ĐS-001/23 od 03.07.2023 god. i Odluke o pokretanju postupka br. 01-3351/23, broj

akta 04-ŽK-002/23 od 06.07.2023.godine pokrenut konkurentski postupak: Nabavka

bankarskih usluga dok je ukupna procijenjena vrijednost nabavke 6.837,60 KM bez

PDV-a (nabavka podijeljena u dva lota sa procijenjenom vrijednosti za svaki lot po

3.418,80 KM bez uračunatog PDV-a ) za nabavku gore navedenih usluga za potrebe

JP „Putevi Brčko" d.o.o, te je izvršeno javno otvaranje ponuda što je konstantovano

zapisnikom sa otvaranja ponuda.

Nakon izvršenog otvaranja komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz

ponude u smislu provjere njihove vaiidnosti obzirom na iskazane zahtijeve ugovornog

organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda a u skladu sa

procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim

nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i vaiidnosti

dokumentacije Komisija konstatuje da ponuđač ne ispunjava uslove zahtijevane

tenderskom dokumentacijom u smislu njihove vaiidnosti i to:

Komisija konstatuje da ponuđač SPARKASSE BANK D.D. Sarajevo tendersku

dokumentaciju nije preuzeo sa portala javnih nabavki e~ nabavke. Na osnovu

utvrđenih činjenica ponuda predmetnog ponuđača ne može biti predmet daljnjeg

vrednovanja, te se ponuda odbacuje.

Shodno utvrđenoj rang listi i usklađenosti ponude prvoplasiranih ponuđača na rang

listi sa zahtjevom za nabavku broj : br. 01-3351/23 broj akta 04-ĐS-001/23 od

03.07.2023 god. Komisija jednoglasno daje preporuku ugovornom organu (Direktoru

preduzeća) da za nabavku Nabavka bankarskih usluga donese Odluku o dodjeli

ugovora sljedećim ponuđačima:

 

LOT 1- Nabavka bankarskih usluga za prihode od putarina, nafte i naftnih derivata

taksa 0,25 KM/I ponuđaču м Intesa Sanpaolo Banka d.d. " d.d. Sarajevo Bosna i

Hercegovina sa iznosom ponude od 10,40 KM, a Okvirni sporazum će se

zaključiti na period od dvije godine na iznos od 4.000,00 KM.

 

LOT 2- Nabavka bankarskih usluga za prihode od putarina, nafte i naftnih derivata

taksa 0,15 KM/I i prihodi od parkinga, saglasnosti i ostali prihodi ponuđaču

"ASA BANKA" d.d. Sarajevo sa iznosom ponude od 5,25 KM, a Okvirni

sporazum će se zaključiti na period od dvije godine na iznos od 4.000,00 KM.

Članom 70. Stav (6) Zakona, propisano je da Ugovorni organ predmetnu Odluku

objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima

koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Nadalje, članom 71. ZJN BiH, utvrđena

je obaveza Ugovornog organa da predmetnu Odluku dostavi ponuđaču koji je

učestvovao u postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka, kao i

Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je dala preporuku direktoru preduzeća da

se Okvirni sporazum o nabavci usluga dodjeli navedenim ponuđačima.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u pisanoj formi u roku

od 5 (pet) dana, računajući od dana kada je ponuđač primio Odluku, odnosno

obavještenje o rezultatima postupka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP„Putevi

Brčko"d.o.o. Brčko distrikta BiH,Bosne Srebrene Br.29, 76 100 Brčko, u skladu sa

članom 99. i 101. ZJN BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od

tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: