Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.11.2023. 11:23

Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici, Općina Ilidža

Izvor: Akta.ba, 27.11.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIDŽA

OPĆINSKI NAČELNIK

SLUŽBA ZA FINANSIJE

 

Broj: 06-11-7215/23-7 llidža, 24.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) i preporuke Komisije za javne nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: 06-11-7215/236 K od 24.11.2023. godine, općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 109/23

 

I

 

Ponuda ponuđača ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo u iznosu od 6.707.924,47 KM bez PDV-a proglašava se najpovoljnijom za javnu nabavku „Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, općina llidža".

 

II

 

Izabrani ponuđač ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama.

 

III

 

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

IV

 

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Općine llidža.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 06-11-7215/23-2 i obavještenja o nabavci broj 881-3-258-3-245/23 od 11.10.2023. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke "Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, općina llidža".

 

Ponude su blagovremeno su dostavil: ANS DRIVE d.o.o. ul. Butmirska cesta br.24, llidža, te Konzorcij EKO TEH d.o.o., ul. Reljevska do broja 48. Sarajevo i GRADMONT d.o.o, ul. Donje Ledenice bb, Gradačac.

 

Analizom ponuda utvrđeno je da su ponuđači ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo i Konzorcij EKO TEH d.o.o. Sarajevo i GRADMONT d.o.o. Gradačac ispunili sve uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su dostavili tražene dokaze. Također, utvrđeno je da su oba ponuđača dostavili zahtijevane certifikate i ateste.

 

U ponudama ponuđača ANS DRIVE d.o.o. i Konzorcija EKO TEH d.o.o. i GRADMONT d.o.o. utvrđene su greške računske prirode čiju ispravku su ponuđači odobrili.

 

Obzirom da je Korhisija za javne nabavke utvrdila da su obje dostavljene ponude prihvatljive a da je za predmetnu nabavku predviđeno provođenje e-aukcije, ugovorni organ je istu zakazao za 23.11.2023.g.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR

 

Nakon okončane e-aukcije, na kojoj nije bilo podnošenja ponuda, a na osnovu kriterija " najniža cijena", Komisija za javne nabavke utvrdila je konačnu rang lista ponuđača kako slijedi:

 

1.         ANS DRIVE d.o.o., čija cijena ponude bez PDV-a iznosi: 6.707.924,47 KM

 

2.         Konzorcij EKO TEH d.o.o. i GRADMONT d.o.o. čija cijena ponude bez PDV-a iznosi: 6.736.953,82 KM

 

Imajući u vidu navedeno, Komsija za javne nabavke predložila je općinskom načelniku donošenje odluke o izboru ponude ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisao^Jocmtdirektno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: