Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.11.2023. 11:33

Usluge obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila

Izvor: Akta.ba, 24.11.2023.

Bosna i Hercegovina

MINISTARSTVO PRAVDE

 

Broj: JN05-16-4-70-4/23 Sarajevo, 24.11.2023. godine

 

Na temelju članka 69. stavak (1) točka a), članka 70. i članka 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni list Bosne i Hercegovine" broj: 39/14 i 59/22), ministar pravde Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u postupku javne nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH

 

I

 

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo u postupku javne nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH.

 

II

 

Ponuditelj iz točke I ove odluke dostavio je ponudu s najnižom cijenom sukladno članku 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je 06.10.2023. godine pokrenulo konkurentski postupak nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH te izvršilo objavu 18.10.2023. godine na portalu javnih nabava Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine (www.ejn.gov.ba).

 

U ostavljenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda pristigle su ponude od sljedećih ponuditelja:

 

1.         Triglav osiguranje d.d. Sarajevo;

 

2.         Grawe osiguranje d.d. Sarajevo;

 

3.         Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo i

 

4.         Croatia-osiguranje d.d. Sarajevo

 

Nakon analize i procjene pristiglih ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da ponude navedenih ponuđača ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete navedene u tenderskoj dokumentaciji te se kao takve smatraju prihvatljivim ponudama.

 

Povjerenstvo je dalje konstatiralo daje točkom 2.1.6. tenderske dokumentacije propisano da se za predmetnu nabavu predviđa e-aukcija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (..Službeni glasnik BiH" broj: 66/16).

 

Člankom 3. stavak (1) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da prije zakazivanja e-aukcije ugovorno tijelo u sistem e-Nabave unosi sve prihvatljive ponude.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je jednoglasno dalo preporuku ministru pravde BiH da se u postupku nabave pružanja usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila, zakaže e-aukcija na način predviđen odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, a da se prije zakazivanja iste u sistem e-Nabave unesu ponude ponuditelja:

 

1.         Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, Dolina br.8, 71000 Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 16.708,00 KM bez PDV-a;

 

2.         Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 10.698,92 KM bez PDV-a;

 

3.         Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, 71000 Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 11.045,96 KM bez PDV-a i

 

4.         Croatia-osiguranje d.d. Sarajevo Zmaja od Bosne 16, 71000 Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude od 17.085,12 KM bez PDV-a.

 

Povjerenstvo je tako u sistem e-Nabavke unijelo prihvatljive ponude, te zakazalo e-aukciju za dan 20.11.2023. godine , sa početkom u 11:00 sati.

 

Nakon što je e-aukcija završena, a na osnovu podataka iz Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, koji čini sastavni dio zapisnika o ocjeni ponuda, Povjerenstvo je pristupilo rangiranju ponuda:

 

RANG LISTA PONUDA nakon održane e-aukcije

 

 

Naziv

Konačna cijena

Umanjenje

Rang

ponuditelja

ponude (KM) bez PDV-a

cijenc

1.

Grawe osiguranje d.d. Sarajevo

10.698,92

**

2.

Euroherc osiguranje d.d.

11.045,96

0%**

 

Sarajevo

 

 

3.

Triglav osiguranje d.d. Sarajevo

16.708,00

0%**

4.

Croatia-osiguranje d.d. Sarajevo

17.085,12

0%**

 

** Označava približnu vrijednost procentualnog umanjenja nakon zaokruživanja na dvije decimale

Člankom 9. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da ugovorno tijelo po završetku e-aukcije, sukladno članku 69. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22), donosi odluku o prestanku postupka javne nabave i obavještava ponuditelje sukladno članku 71. navedenog zakona.

 

Člankom 69. Zakona o javnim nabavama (Prestanak postupka javne nabave) propisano je da se postupak javne nabave može okončati: a) zaključenjem ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili b) poništenjem postupka javne nabave.

 

Slijedom gore navedenog, a na temelju ocjena ponuda i rezultata provedene e-aukcije, Povjerenstvo je jednoglasno dalo preporuku Ministru pravde Bosne i Hercegovine putem Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 18.6-16-4-7753-1/23 od 30.10.2023. godine i broj: 18.6-16-4-7753-2/23 od 20.11.20223. godine, da se u predmetu nabave pružanja usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila, donese odluka o dodjeli ugovora ponuditelju Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo, sa konačnom cijenom od 10.698,92 KM bez PDV-a (slovima: desettisućašeststotinadevedesetosam KM i 92/100KM).

 

Povjerenstvo je također konstatiralo da ponuditelj Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, uz izjavu -Aneks 4. nije dostavio dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 45.stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH, te daje isti u obavezi da ih dostavi naknadno.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: svaki ponuditelj koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavi i koji smatra da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u tijeku postupka dodjele ugovora, prekršilo jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavama i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Uredu za razmatranje žalbi putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na postupak u pisanoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana kada je primio odluku, odnosno obavještenje o rezulta.

 

Privitak:

 

-           Zapisnici o ocjeni ponuda. Dostaviti:

 

-           Ponuditelj ima u postupku,

 

-           a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: