Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.11.2023. 13:12

Usluge održavanja sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Izvor: Akta.ba, 21.11.2023.

VLADA BRČKO

 

Broj predmeta: 13-002416/23

Broj akta:        01.1-1528ZN-0011/23

Datum,    10. 11. 2023.. godine

Mjesto,    Brčko

 

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta

BiH», broj 27/23), u skladu s članovima 25. i čl. 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni

glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), člana 24. stav (3) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u

postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH broj:02-000209/22 od 18.01.2023. godine („Službeni

glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda sa preporukom

broj: 13-002416/23 od 27.10.2023. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-

1255/23 od 09.11.2023.godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi,

 

ODLUKU O IZBORU

NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

 

Član 1.

U provedenom otvorenom postupku za nabavku usluga održavanja sistema za evidenciju radnog

vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, izabran je

najpovoljniji ponuđač kojemu se dodjeljuje okvirni sporazum.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je:       „ŠPICA SYSTEMS" d .o.o. Sarajevo.

Vrijednost okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi 23.396,27 KM.

Okvirni sporazum se zaključuje na perod od 4 godine od momenta zaključivanja okvirnog

sporazuma.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: SuPK-07-

1569/23-П od 28.09.2023. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-2-

363-3-641/23 od 05.10.2023. godine, specifikacije robe u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj:

13-002416/23 i ponude ponuđača.

 

Član 3.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke su obezbijeđena iz tekućeg budžeta Pravosudne

komisije za 2023., 2024., 2025., 2026. i 2027. godinu, organizacioni kod 12010001, ekonomski kod

613700 - Rashodi za tekuće održavanje (odnosno po odlukama o privremenom finansiranju do

usvajanja budžeta za pripadajuće godine). 

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljena jedna

ponuda, ponuđača „ŠPICA SYSTEMS" d .0.0. Sarajevo. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja

ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Ponuđač je kvalifikovan u skladu sa zahtjevima iz

tenderske dokumentacije. Ponuda je ocijenjena kao prihvatljiva prema obliku, sadržaju, potpunosti i

načinu 'pripreme i dostave ponude. Ponuda je računski ispravna. Komisija je na osnovu kriterija

najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom

organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,

Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: