Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.02.2024. 13:04

Usluge osiguranja novih motornih vozila Agencije

Izvor: Akta.ba, 06.02.2024.

Broj: 15-03-16-5-65-101/23
Datum: 2.2.2024. godine

 

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i
72/17), člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i
59/22) i člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 56/08), rješavajući po žalbi
ponuđača „GRAWE osiguranje“ a.d. Banjaluka, ul. Prvog krajiškog korpusa broj 39,
Banjaluka, broj 27-ONŽ/24 od 30.1.2024. godine, direktor Agencije za identifikacione
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

R J E Š E NJ E


(1) Usvaja se žalba ponuđača „GRAWE osiguranje“ a.d. Banjaluka, ul. Prvog krajiškog
korpusa broj 39, Banjaluka, broj 27-ONŽ/24 od 30.1.2024. godine, izjavljena na Odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 15-03-16-5-65-66/23 od 24.1.2024. godine, i
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj 15-03-16-5-65-64/23 od 24.1.2024. godine, u
postupku javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila – LOT 1 usluga osiguranja
novih motornih vozila Agencije, kao osnovana.
(2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 15-03-16-5-65-66/23 od
24.1.2024. godine.
(3) Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila –
LOT 1 – usluga osiguranja novih motornih vozila Agencije, objavljen na Portalu javnih
nabavki Bosne i Hercegovine, broj Obavještenja o nabavci 1110-1-2-86-3-105/23 od
20.12.2023. godine, koji je proveden otvorenim postupkom, je „GRAWE osiguranje“
a.d. Banjaluka.
(4) Ovo rješenje se dostavlja ponuđačima u roku od tri (3) dana, a najkasnije u roku od
sedam (7) dana od dana donošenja.
(5) Ovo rješenje stupa na snagu danom njegove objave na web stranici Agencije za
identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: ugovorni organ) u postupku javne nabavke usluga
osiguranja motornih vozila – LOT 1 usluga osiguranja novih motornih vozila Agencije,
Obavještenje o nabavci, Obavještenja o nabavci, broj 1110-1-2-86-3-105/23 od
20.12.2023. godine, nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda od strane
Komisije za provođenje postupka javne nabavke, donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuđača, broj 15-03-16-5-65-66/23 od 24.1.2024. godine.
Na navedenu odluku o izboru drugorangirani ponuđač u postupku javne nabavke „GRAWE
osiguranje“ a.d. Banjaluka, ul. Prvog krajiškog korpusa broj 39, Banjaluka, (u daljem tekstu:
žalilac) od 30.1.2024. godine, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede

Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) (u daljem tekstu:
Zakon).
Ugovorni organ je u skladu sa članom 100. stav (1) Zakona prije razmatranja žalbe
utvrđivao njenu blagovremenost, dopuštenost, te da li je izjavljena od ovlašćenog lica i od
lica koje ima aktivnu legitimaciju, pri čemu je konstatovao da je žalilac Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuđača zaprimio putem faksa dana 26.1.2024. godine, u vezi koje je
sačinio žalbu dana 30.1.2024. godine, te uputio preporučenom poštom dana 31.1.2024.
godine, da je drugoplasirani ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke koji se žali
na pregled i ocjenu ponude prvoplasiranog ponuđača, kao i da je žalba potpisana od
strane ovlašćenog lica ovog ponuđača, te cijeneći navedeno ugovorni organ je utvrdio da
je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica i od lica koje ima aktivnu
legitimaciju.
Ugovorni organ je potom razmatrao žalbu u meritumu, kojom žalilac traži da ugovorni
organ poništi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za LOT 1 dodijeli njemu jer
smatra da se ugovorni organ nije ponašao u skladu sa članom 3. Zakona jednak i
nediskriminišuće prema ponuđačima u predmetnom postupku javne nabavke.
Žalilac smatra da je pogrešan stav ugovornog organa u pogledu pregleda i ocjene ponude
izabranog ponuđača „Euroherc osiguranje“ d.d. Sarajevo, filijala Banjaluka, jer je ugovorni
organ dana 4.1.2024. godine, pod brojem 15-03-16-5-65-19/23 izmijenio tenderski
dokument, odnosno Aneks 3-a obrasca za cijenu ponude i naveo da ponuđači treba da
obavezno koriste ispravljeni obrazac Aneksa 3-a prilikom sačinjavanja svoje ponude. Kako
ponuđač nije svoju ponudu dostavio na izmijenjenom obrascu Aneksa 3-a, kako je
ugovorni organ tražio tenderskom dokumentacijom, žalilac cijeni da se ugovorni organ nije
ponašao jednako prema ponuđačima u predmetnom postupku javne nabavke, a što nije u
skladu sa članom 3. Zakona.
Ugovorni organ je razmotrio ovaj žalbeni navod žalioca te još jednom konstatovao da je
ponuđač Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Banja Luka svoju ponudu dostavio na
neizmijenjenom ANEKSU 3-a – Obrascu za cijenu ponude u postupku javne nabavke
usluga osiguranja novih motornih vozila Agencije – LOT 1, mada je ovaj obrazac mijenjan
sa Izmjenama i dopunama Tenderske dokumentacije od 4.1.2024. godine. Nakon još jedne
analize dostavljene ponude u dijelu popunjenog i ovjerenog Aneksa 3-a ugovorni organ je
odlučio da zauzme drugačiji stav od predloženog stava Komisije za provođenje postupka
javne nabavke, koja smatra da se ponuda ovog ponuđača ne odbacuje iz navedenog
razloga, jer je utvrđeno da je prilikom popunjavanja ovog obrasca ponuđač uzeo u obzir
podatke izmijenjenog Aneksa 1 - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE JAVNE NABAVKE usluga
osiguranja motornih vozila u pogledu trenutno ostvarenog bonusa. Obrazloženje za
drugačiji stav je nastojanje da se prema ponuđačima ugovorni organ ponaša jednako i
nediskriminišuće, uzimajući u obzir da formalni nedostatak dostavljene ponude može biti
osnov za njeno odbacivanje.
Po odbacivanju ponude ponuđača Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Banja Luka, u
postupku javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila – LOT 1 usluge osiguranja
novih motornih vozila Agencije, sa kriterijumom ekonomski najpovoljnija ponuda, utvrđeno
je da je najpovoljnija ponuda ponuđača GRAWE osiguranje a.d. Banjaluka, sa ukupnom
cijenom od 11.276,68 KM bez PDV-a i rokom isplate štete od jednog (1) dana.
Imajući u vidu sve prethodno navedeno, a na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim
nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja pravo žalbe ima svaki privredni subjekat
koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je
u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog
nezakonitog postupanja Agencije, a što se u žalbi navodi kao povreda zakona i
podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se
izjavljuje u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu
Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Agencije, u pisanoj formi
direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju
primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3).


 

Dostaviti:
- GRAWE OSIGURANJU a.d. Banjaluka, faks 051/215-788 ili ul. Prvog krajiškog korpusa broj 39, 78000
Banjaluka;
- EUROHERC OSIGURANJU d.d. Sarajevo – Filijala Banjaluka, faks: 051/491-115 ili ul. Bulevar srpske
vojske br.17, 78000 Banja Luka;
- CROATIA OSIGURANJU d.d. Mostar - Filijala Banja Luka, faks 051/490-591 ili ul. Aleja Svetog Save 7A,
78000 Banja Luka;
- DRINA OSIGURANJU A.D. Milići, faks 051/327-020 ili ul. 9.januar br.4, 75446 Milići;
- WIENER OSIGURANJU a.d. Banja Luka, faks: 051/219-400 ili ul. Kninska br. 1A, 78000 Banja Luka;
- SARAJEVO OSIGURANJU d.d. Sarajevo, faks 033/223-835 ili ul. Maršala Tita br.29, 71000 Sarajevo;
- ASA CENTRAL OSIGURANJU d.d Sarajevo, faks 033/255-618 ili ul. Trg međunarodnog prijateljstva 25,
71000 Sarajevo-Novi Grad;
- OSIGURANJU AURA a.d. Banja Luka, faks 051/456-681 ili ul. Veljka Mlađenovića br. 7d, 78000 Banja
Luka;
- u spis predmeta.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: