Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.02.2024. 13:04

Sistemi za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 19.02.2024.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije

 

Broj: 02-11-4-9/21-723

Datum: 19.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 23. stav (3) tačka h) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16, 26/19, 31/19 i 39/20), člana 69. stav (1) tačka a), a u vezi sa članom 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14 i 59/22), člana 34. stav (6) Pravilnika o javnim nabavkama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/23) i preporuke Komisije za nabavku sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, imenovane Rješenjem broj: 02/5-1-30-1-7628 od 30.10.2023. godine i Rješenjem o izmjeni rješenja broj 02/5¬1-30-1-7628-2 od 07.12.2023. godine, u postupku javne nabavke sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA

 

I             

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i ugovor za javnu nabavku sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dodjeljuje ponuđaču:

- Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 731.980,00 KM bez PDV-a.

 

II            

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru ponuđača. Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo po isteku zakonom predviđenog roka od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke broj: 02-11-4-9721/23 od 21.12.2023. godine i Obavještenja o nabavci broj: 16475-1-1-167-3-157/23 od 22.12.2023. godine, proveden je postupak javne nabavke, putem otovrenog postupka, za nabavku sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema Zapisniku sa otvaranja ponuda, broj: 02-11-4-9721/22 od 06.02.2024. godine, za aktivno učešće u postupku dostavljena je ponuda ponuđača Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo. Komisija za nabavku sistema za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljar a i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo za potrebe Uprave  policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daijem tekstu Komisija) izvršila je pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-11-4¬9721-6/23 od 15.02.2024. godine, kojim je utvrdila da ponuda ponuđača Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove i shodno utvrđenom kriteriju "najniža cijena" ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa.

 

U postupku je podnesena samo jedna prihvatljiva ponuda:

Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 731.980,00 KM bez PDV-a. te postupajući u skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 80/23) postupak se okončava primjenom člana 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice daje pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i ocjena prispjele ponude u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku je utvrđeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje preporuka data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći naprijed navedeno, a u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-11-4¬9721-6/23 od 15.02.2024. godine odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, puteni ovog Ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke, a u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22).

 

POLICIJSKI KOMESAR

Generalni inspektor policije

Fatmir Hajdarević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: