Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.02.2024. 12:17

Izgradnja parka knjige

Izvor: Akta.ba, 20.02.2024.

GRAD BANJALUKA

 

Broj: 11-G-493/24

Dana, 20.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i

59/22) i člana 11. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka

(Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 45/22 i 32/23), gradonačelnik Banjaluke donosi

sljedeću

 

 

O D L U K U

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Izgradnja parka knjige“, broj javne nabavke 15-404-415/23.

 

II

 Sve ponude su prihvatljive za ugovorni organ, grupa ponuđača „TEKTON“ d.o.o. Banjaluka i „NISKOGRADNjA“ d.o.o. Laktaši, i grupa ponuđača „GRADIP“ d.o.o. Prnjavor i „ABC SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka.

 

III

 Grupa ponuđača „TEKTON“ d.o.o. Banjaluka (vodeći član grupe) i „NISKOGRADNjA“ d.o.o. Laktaši bira se kao najpovoljniji ponuđač, jer je ova grupa ponudila najnižu cijenu u iznosu od 484.930,19 KM sa PDV-om.

 

IV

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima

utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač

je dužan, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu

dostaviti dokumente kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost, ovi dokumenti su navedeni

u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22),

i to za člana grupe „NISKOGRADNjA“ d.o.o. Laktaši. Najpovoljniji ponuđač je dužan

dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim što ovi

dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

O b r a z l o ž e nj e

 Komisija za javnu nabavku – „Izgradnja parka knjige“, imenovana rješenjem

gradonačelnika, broj 11-G-5557/23 od 22.12.2023. godine provela je otvoreni postupak

javne nabavke broj 15-404-415/23. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih

nabavki dana 23.01.2024. godine pod brojem 320-1-3-21-3-82/24, a u Službenom glasniku

BiH broj 6/24 od 26.01.2024. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u

tenderskoj dokumentaciji iznosi 415.000,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor

najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena, uz provođenje e-aukcije.

2

 Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:

1)Obrazac za ponudu,

2)Obrazac za cijenu ponude,

3)Obrazac povjerljivih informacija (ukoliko ih ponuđač ima), sa navodima o

povjerljivim informacijama ako ih ima, ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih

informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data

u Aneksu 3 ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac,

ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije

i neće biti odbačena;

4) Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) ZJN,

5) Dokaz o registraciji, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, član 46.

ZJN,

6) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) i (4) ZJN i

fotokopija bilansa uspjeha za 2022. godinu,

7) Dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 51. ZJN,

8) Izjavu u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN,

9) Potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak nacrta ugovora,

10) Original ili ovjerena kopija ovlaštenja/punomoći (kopija ovjerena kod organa

nadležnog za ovjeru dokumenata, organ uprave ili notar) ponuđača za podnosioca

ponude (ukoliko je potpisnik ponude i izjava u sklopu ponude lice ovlašteno po

punomoći od strane ovlaštenog zastupnika ponuđača);

11) Ovlaštenje/ovlaštenja kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju vodećeg člana

grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu

dostavlja grupa ponuđača,

12) garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 4.150,00 KM,

13) izjava o pribavljanju i dostavljanju licenci po fazama: izvođenje radova

visokogradnje (aneks 9 tenderske dokumentacije), izvođenje radova hidrogradnje

(aneks 10 tenderske dokumentacije), izvođenje dijela elektro faze, instalacije jake

struje i elektroenergetskih postrojenja (aneks 11 tenderske dokumentacije), ili ako

ponuđač (grupa ponuđača) posjeduje sve licence na koje se odnose aneksi, u ponudi

može dostaviti ovjerene fotokopije navedenih važećih licenci,

14) popis akata uz ponudu.

 Dana 12.02.2024. god. u 12:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom

prilikom konstatovala da su pristigle sljedeće ponude :

 1) grupa ponuđača „TEKTON“ d.o.o. Banjaluka (vodeći član grupe) i „NISKOGRADNjA“

d.o.o. Laktaši, ukupna cijena............................................................484.930,19 KM sa PDV-om,

3

2) grupa ponuđača „GRADIP“ d.o.o. Prnjavor (vodeći član grupe) i „ABC SOLUTIONS“

d.o.o. Banjaluka, ukupna cijena..........................................................485.479,02 KM sa PDV-om.

 Razmatrajući ponude, komisija je konstatovala da su sve ponude prihvatljive za

ugovorni organ. Računskom kontrolom je utvrđeno da nema računskih grešaka. E-aukcija je

zakazana za 15.02.2024. godine, od 11:00 do 11:10 časova. U sistem e-nabavke su unesene

vrijednosti ponuda bez PDV-a, i to :

1. „TEKTON“ d.o.o. Banjaluka............................................................414.470,25 KM,

2. „GRADIP“ d.o.o. Prnjavor.............................................................414.939,33 KM.

 Tokom trajanja e-aukcije ponuđeči nisu podnosili nova cijena ponude, pa konačna

rang lista izgleda kao na početku e-aukcije. S obzirom da je tenderskom dokumentacijom,

kao kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđena najniža cijena, Komisija je

ocijenila da je grupa ponuđača „TEKTON“ d.o.o. Banjaluka i „NISKOGRADNjA“ d.o.o.

Laktaši, ponudila najnižu cijenu, te je valjalo prihvatiti prijedlog Komisije i

odlučiti kao u dispozitivu. Najpovoljniji ponuđač je u ponudi dostavio ovjerene

fotokopije uvjerenja po članu 45. stav (2) ZJN za vodećeg člana grupe, ovjerene fotokopije

bilansa uspjeha za 2022. godinu i ovjerene fotokopije licenci za izvođenje radova po

fazama : visokogradnja, hidrogradnja i dijela elektro faze instalacije jake struje i

elektroenergetskih postrojenja, pa ove dokaze ne mora dostaviti nakon prijema

obavještenja o izboru.

 Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za

razmatranje žalbi Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u

roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se

podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske

uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 G R A D O N A Č E L N I K

 Draško Stanivuković s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: