Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2024. 10:19

Radovi na izgradnji objekta Gradski stadion (V faza izgradnje)

Izvor: Akta.ba, 27.03.2024.

VLADA BRČKO

Broj predmeta: 13-000197/24

Broj akta: 01.1-1528ZN-0017/24

Datum,     15. 3. 2024.. godine

Mjesto,    Brčko

 

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta

BiH», broj: 27/23 - prečišćeni tekst,) u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni

glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), člana 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom

postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023.

godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa

preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-000197/24 od 13.3.2024. godine i Mišljenja

Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-317/24 od 15.3.2024. godine, gradonačelnik Brčko distrikta

BiH donosi,

 

ODLUKU O IZBORU

NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku nastavka radova

na izgradnji objekta Gradski stadion - V faza izgradnje za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade

Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača „ANTIKOROZIJA" d.o.o. Gacko.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    6.902.949,13 KM.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000197/24

od 24.1.2024. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-18-3-88/24 od

25.1.2024. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-000197/24 i

ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta 2024. godine, organizacioni

kod 24030001, ekonomski kod 821200, šifra projekta 16300, pozicija: "Izgradnja Gradskog stadiona".

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene dvije

ponude, ponuđača: "Antikorozija" d.o.o. Gacko i „Tehnograd" d.o.o. Tuzla. Sastavni dio odluke čini

zapisnik sa otvaranja ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Ponude su ocijenjene kao

prihvatljive prema obliku, sadržaju i potpunosti te u pogledu načina pripreme i dostave ponude. 

Ponuđač „Antikorozija" d.o.o. Gacko je ocijenjen kvalifikovanim jer je ispunio kvalifikacione

kriterijume u skladu sa članom 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama. Komisija je ustanovila da je

ponuđač „Tehnograd" d.o.o. Tuzla ispunio uslove definisane tačkom 5. tenderske dokumentacije, osim

uslova vezanog za ekonomsko fmansijsku sposobnost ponuđača defmisanu tačkom 5.3.1. pod c)

tenderske dokumentacije. Komisija je ustanovila daje tačkom 5.3.2. pod c) tenderske dokumentacije a

u svrhu dokazivanja uslova iz tačke 5.3.1. pod c) tenderske dokumentacije ponuđač trebao dostaviti

izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o ukupnom prometu ponuđača ostvarenu u posljednje tri

godine za koje se raspolaže podacima ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja ako je

ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Ponuđač je dostavio izjavu

koja nije bila ovjerena od strane nadležnog organa tako da nije dokazao da ispunjava uslove za

kvalifikaciju predviđenu tačkom 5.3. tenderske dokumentacije tako da je ponuda ocijenjena kao

neprihvatljiva u skladu sa odredbama tačke 1.1.10 pod 3. tenderske dokumentacije. Ponuda je

ocijenjena kao neprihvatljiva. Komisija je ustanovila da su oba ponuđača dostavila potpune ponude, jer

su sadržale sve stavke iz predmjera radova. Izvršena je računska kontrola ponuda i ustanovljeno je

postojanje računske greške u ponudi ponuđača „Tehnograd" d.o.o. Tuzla. S obzirom da je ponuda

ponuđača „Tehnorad" d.o.o. Tuzla ocijenjena kao nepravilna i neprihvatljiva, nije tražena saglasnost

za navedenu ispravku, U ponudi ponuđača „Antikorozija" d.o.o. Gacko nije bilo elemenata za sumnju

u neprirodno nisku cijenu ponude. Iznos prihvatljive ponude je bio u okviru procijenjene vrijednosti

nabavke. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg

ponuđača u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom

organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,

Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijem odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: