Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.04.2024. 12:17

Računari i računarska oprema

Izvor: Akta.ba, 27.03.2024.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo saobraćaja

 

Broj: 04-11-3797-5/24

ВТ Sarajevo, 26.03.2024.godine

 

Na osnovu člana 69. Stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj:39/14 i 59/22), te Preporuke Komisije u postupku javne nabavke pod nazivom „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo" Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br: 04-11-3797-4/24 od 22.03.2024.godine, Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku u postupku javne nabavke: „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo", te ugovor dodjeljuje ponuđaču Printex d.o.o. Sarajevo prema dostavljenoj ponudi br: 04-11-10714 od 12.03.2024. godine u vrijednosti od 24.000,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 ( petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke, dostaviti dokaze o kvalificiranosti i ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti ( dokumente iz člana 45. i 47. ZJN).

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici ugovornog organa www:http:ms.ks.gov.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04¬11-3797/24 BT od 13.02.2024. godine - „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo". Javna nabavka je provedena putem postupka: Otvoreni postupak. Vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 35.000,00 KM.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem

1242-1-1-6-3-13/24 dana 19.02.2024. godine u 13:22h.

Rok za dostavu ponuda bio je 12.03.2024. godine do 10,00 sati.

U predviđenom roku i uredno zatvorenim kovertama, dostavljene su ponude ponuđača:

-EMADO d.o.o. Sarajevo,

-HERTRONIC d.o.o. Grude

- INTER-COM d.o.o. Zenica

- R&S d.o.o. Sarajevo

- PRINTEX d.o.o. Sarajevo

- PR MEDIA MARKET TELNET d.o.o. Sarajevo

- KM TRADE d.o.o. Visoko

- ARTCO GROUP d.o.o. Sarajevo

- ELUR d.o.o. Kiseljak

- TIME CODE d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku, formirana Rješenjem o imenovanju broj: 04-11-3797-1/24 BT od 05.03.2024.godine provela je proceduru nabavke, obavila javno otvaranje ponuda, sačinila i dostavila Zapisnik otvaranju ponuda koje su blagovremeno, do utvrđenog dana i sata, dostavljene od strane ponuđača na adresu Ugovornog organa, te utvrdila:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda- jedanaest (11),

- da je blagovremeno zaprimljeno jedanaest (11) ponuda,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

 

Komisija je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-11-3797-4/24 od 22.03.2024. godine i u istom je utvrđeno da su ponuđači EMADO d.o.o. Sarajevo, HERTRONIC d.o.o. Grude, INTER-COM d.o.o. Zenica, R&S d.o.o. Sarajevo, PRINTEX d.o.o. Sarajevo, PR MEDIA MARKET, TELNET d.o.o. Sarajevo, KM TRADE d.o.o. Visoko, ARTCO GROUP d.o.o. Sarajevo, ELUR d.o.o. Kiseljak i TIME CODE d.o.o. Sarajevo, dostavili ponude koje ispunjavaju formalno¬pravne uslove za učešće, kao i tehničke karakteristike i druge uslove propisane od strane ugovornog organa, nakon čega je prema uslovima iz tenderske dokumentacije, Komisija u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ( „Službeni glasnik BiH" broj 80/23), dana 20.03.2024.godine zakazala e-aukciju sa početkom u 13,30 sati.

 

Nakon održane e-aukcije te shodno priloženom Izvještaju ( broj postupka: 1242-1-2-6/24), lista prihvatljivih i najbolje rangiranih ponuda prema kriteriju za izbor ponude data je u nastavku:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Kriterij:

najniža tehnički zadovoljavajuća ponuda

1.

PRINTEX d.o.o. Sarajevo

24.000,00 KM bez PDV-a

2.

PR MEDIA MARKET

24.499,00 KM bez PDV-a

3.

R&S d.o.o. Sarajevo

28.800,00 KM bez PDV-a

4.

ELUR d.o.o. Kiseljak

29.200,00 KM bez PDV-a

5.

TELNET d.o.o. Sarajevo

31.020,00 KM bez PDV-a

6.

INTER-COM d.o.o. Zenica

31.400,00 KM bez PDV-a

7.

TIME CODE d.o.o. Sarajevo

31.500,00 KM bez PDV-a

8.

KM TRADE d.o.o. Visoko

34.000,00 KM bez PDV-a

9.

EMADO d.o.o. Sarajevo

34.100,00 KM bez PDV-a

10.

ARTCO GROUP d.o.o. Sarajevo

34.991,00 KM bez PDV-a

11.

HERTRONIC d.o.o. Grude

34.999,80 KM bez PDV-a

 

Uzimajući u obzir daje komisija u cijelosti pravilno postupila i daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji, u cijelosti se prihvata Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji čini sastavni dio ove odluke. U skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora "najniža cijena", ugovor se dodjeljuje ponuđaču Printex d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti nabavke 28.080,00 KM (sa PDV-om). Za predmetnu nabavku će se zaključiti okvirni sporazum.

 

Pouka o pravnom lijeku: Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra daje ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo uložiti žalbu u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14 i 59/22).

 

Žalba se podnosi Ugovornom organu (Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo) neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kao prvostepenom organu u žalbenom postupku.

 

Ponuđač, u slučaju da ulaže pismenu žalbu, dužan je za pokretanje žalbenog postupka platiti naknadu u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama.

 

Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: