Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.04.2024.

Osiguranje imovine, kasko i obvezno osiguranje vozila

Izvor: Akta.ba, 02.04.2024.

Broj: 04-11-395-9/24 DB

Sarajevo, 02.04.2024. godine

 

Na temelju čl. 64. stavak (1) točka b) i 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i članka 17. Statuta Federalnog

zavoda za zapošljavanje, na Preporuku povjerenstva za javne nabave, a po Zahtjevu za dostavu ponuda putem otvorenog postupka za javnu nabavu LOT 1: usluge osiguranja imovine, LOT 2:

kasko i obveznog osiguranja vozila i LOT 3: kolektivno osiguranje radnika, ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge osiguranja imovine LOT -1

 

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 04-11-395-7/24, ugovor za javnu

nabavu LOT 1: usluge osiguranja imovine dodjeljuju se ponuditelju:

a) CROATIA OSIGURANJE d.d., ponuda broj: 01-15/24 od 23.02.2024. godine

po cijeni od 20.346,30 KM bez PDV-a za LOT -1.

Članak 2.

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE D.D. dužan je u roku od 5 dana od dana zaprimanja

obavijesti o rezultatima ovog postupka, dostaviti Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45.

Zakona o javnim nabavama BiH. Dokazi koje dostavlja izabrani Ponuditelj ne mogu biti stariji

od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude.

Članak 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za financije.

Članak 4.

Ova odluka objavit će se na web stranici www.fzzz.ba istovremeno s upućivanjem obavještenja

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, shodno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditeljima u skladu sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabave LOT 1: usluge osiguranja imovine, LOT 2: kasko i obveznog osiguranja

vozila i LOT 3: kolektivno osiguranje radnika pokrenut je Odlukom broj: 04-11-395/24 DB od

22.02.2024. godine, a po zahtjevu rukovoditelja Sektora za pravne i opće poslove, broj: 04-45- 393/24 od 19.02.2024. godine.

Javna nabava provedena je putem Otvorenog postupka te je ista podijeljena na LOT-ove.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 54.000,00 KM (slovima: pedesetčetiritisuće

konvertibilnih maraka).

 Ugovomo tijelo izvršilo je objavu na Portalu javnih nabava dana 22.02.2024. godine,

Obavještenje broj: 940-1-2-9-3-9/24, te izvršilo objavu u „Službenom glasniku BiH“ br. 16/24.

Do dana otvaranja, pristigle su 3 (tri) ponuda za LOT - 1 ponuditelja: CROATIA

OSIGURANJE D.D., WIENER OSIGURANJE A.D. i ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.

Povjerenstvo za javnu nabavu, imenovano Odlukom ravnateljice broj: 04-45-394/24 od

20.02.2024. godine, sačinilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-11-395-5/24 od

18.03.2024. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 04-11-395-7/24 od

28.03.2024. godine i Izvješće o radu broj: 04-11-395-8/24 od 28.03.2024. godine.

U postupku po Izvješću o radu utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu pravovremeno I pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je pripremilo odgovarajuće

zapisnike, te utvrdila sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri) za LOT -1 ;

-           da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude za LOT - 1, ponuditelja: CROATIA

OSIGURANJE D.D., WIENER OSIGURANJE A.D. i ASA CENTRAL

OSIGURANJE D.D.;

-           da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-           da su ponude CROATIA OSIGURANJE D.D., i ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.

prihvatljive;

da ponuda ponuditelja WIENER OSIGURANJE Vienna Insurence Group a.d.

nepravilna iz razloga što Ponuditelj WIENER OSIGURANJE Vienna Insurence Group

a.d. u ostavljenom roku nije dostavio traženo obrazloženje ponuđene cijene za LOT -

1, a u skladu sa traženjem iz Zahtjeva za pojašnjenje neprirodno niske ponudene cijene

broj: 04-11-395-6/24 od 19.03.2024. godine

Obzirom na navedeno, ponuda navedenog ponuditelja odbijena u skladu sa člankom 66.

stavak (1). i članka 68. stavak (4) točka f).

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE D.D. ponudio je najnižu cijenu na e-aukciji za predmetnu

nabavu. Nakon provedene e-aukcije, dana 28.03.2024. godine Povjerenstvo za javnu nabavu

zaključilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te dostavilo Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

U postupku donošenja ove odluke Povjerenstvo za javne nabave pravilno je i potpuno izvršilo

ocjenu kvalificiranosti ponuditelja shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj Ugovomog tijela nije našao razloge,

nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje Preporuke

Povjerenstva za javne nabave. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima, mtemim aktima I tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuditelj izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponudena u iznosu

od 20.346,30 KM bez PDV-a, dok su ostali ponuditelji čije su ponude prihvatljive ponudili

sljedeće cijene: ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. 20.379,33 KM bez PDV-a čime je

utvrden i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama

BiH i članka 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Sarajevo, 02.04.2024. godine

Na temelju čl. 64. stavak (1) točka b) i 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i članka 17. Statuta Federalnog

zavoda za zapošljavanje, na Preporuku povjerenstva za javne nabave, a po Zahtjevu za dostavu

ponuda putem otvorenog postupka za javnu nabavu LOT 1: usluge osiguranja imovine, LOT 2:

kasko i obveznog osiguranja vozila i LOT 3: kolektivno osiguranje radnika, ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijegponuditelja za nabavu usluge kasko i obveznog osiguranja vozila

LOT-2.

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 04-11-395-7/24, ugovor za javnu

nabavu LOT 2: kasko i obveznog osiguranja vozila dodjeljuju se ponuditelju:

a) CROATIA OSIGURANJE d.d., ponuda broj: 01-15/24 od 23.02.2024. godine

po cijeni od 9.477,90 KM bez PDV-a za LOT - 2.

Oanak 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za fmancije.

Članak 3.

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE d.d. dužan je u roku od 5 dana od dana zaprimanja

obavijesti o rezultatima ovog postupka, dostaviti Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45.

Zakona o javnim nabavama BiH. Dokazi koje dostavlja izabrani Ponuditelj ne mogu biti stariji

od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude.

Članak 4.

Ova odluka objavit će se na web stranici www.fzzz.ba istovremeno s upućivanjem obavještenja

ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, shodno članku 70. stavak (6) Zakona

o javnim nabavama BiH.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditeljima u skladu sa člankom

71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave LOT 1: usluge osiguranja imovine, LOT 2: kasko i obveznog osiguranja

vozila i LOT 3: kolektivno osiguranje radnika pokrenut je Odlukom broj: 04-11-395/24 DB od

22.02.2024.     godine, a po zahtjevu rukovoditelja Sektora za pravne i opće poslove, broj: 04-45-

393/24 od 19.02.2024. godine.

Javna nabava provedena je putem Otvorenog postupka te je ista podijeljena na LOT-ove.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 54.000,00 KM (slovima: pedesetčetiritisuće

konvertibilnih maraka).

 

Ugovomo tijelo izvršilo je objavu na Portalu javnih nabava dana 22.02.2024. godine,

Obavještenje broj: 940-1-2-9-3-9/24, te izvršilo objavu u „Službenom glasniku BiH“ br. 16/24.

Do dana otvaranja, pristigle su 2 (dvije) ponuda za LOT - 2 ponuditelja: CROATIA

OSIGURANJE D.D. i ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.

Povjerenstvo za javnu nabavu, imenovano Odlukom ravnateljice broj: 04-45-394/24 od

20.02.2024. godine, sačinilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-11-395-5/24 od

18.03.2024. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 04-11-395-7/24 od

28.03.2024. godine i Izvješće o radu broj: 04-11-395-8/24 od 28.03.2024. godine.

U postupku po Izvješću o radu utvrđeno je da je Povjerenstvo zajavnu nabavu pravovremeno i

pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je pripremilo odgovarajuće

zapisnike, te utvrdila sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije) za LOT - 2 ;

-           da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude za LOT - 2, ponuditelja: CROATIA

OSIGURANJE D.D. i ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.;

da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-           da su ponude CROATIA OSIGURANJE D.D. i ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.

prihvatljive;

-           da nema neprihvatljivih ponuda.

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE d.d. ponudio je najnižu cijenu na e-aukciji za predmetnu

nabavu. Nakon provedene e-aukcije, dana 28.03.2024. godine Povjerenstvo zajavnu nabavu

zaključilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te dostavilo Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

U postupku donošenja ove odluke Povjerenstvo za javne nabave pravilno je i potpuno izvršilo

ocjenu kvalificiranosti ponuditelja shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj Ugovomog tijela nije našao razloge,

nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje Preporuke

Povjerenstva za javne nabave. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima, intemim aktima I tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuditelj izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponudena u iznosu

od 9.477,90 KM bez PDV-a, dok su ostali ponuditelji čije su ponude prihvatljive ponudili

sljedeće cijene: ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. 11.361,92 KM bez PDV-a čime je

utvrden i njihov sukcesivni red.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama

BiH i članka 17. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: