Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.04.2024. 11:28

Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131, 75135, 75137

Izvor: Akta.ba, 04.04.2024.

RMU ĐURĐEVIK

 

Broj:03-2120/24

Datum:27.3.2024.

 

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"

broj 39/14: 59/22). Zapisnika o ocjeni ponuda od 21.03.2024. godine i člana 48. Statuta Rudnika mrkog

uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik. Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Durdevik" d.o.o. -

Đurdevik. donose:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe

Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131, 75135, 75137

Nakon provedenog Otvorenog postupka za nabavku robe: Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz

75131, 75135, 75137 Okvirni sporazum na period 12 mjeseci se dodjeljuje ponuđaču "BPS" d.o.o.

Ugljevik čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131,

75135, 75137 broj obavještenja: 350-1-1-67-3-84/24 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana.

26.02.2024. godine. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 10 ponuđača, a što se vidi iz Izvještaja o

preuzimanju Tenderske dokumentacije, kreiranog dana. 20.03.2024. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 20.03.2024. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za

20.03.2024. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku je dostavio jedan ponuđač i to:

1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1949/24 od 20.03.2024. godine.

Ponuđač: "BPS" d.o.o. Ugljevik.

Javno otvaranje ponuda je dana 20.03.2024 godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka

javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03- 1106/24 od 20.02.2024. godine.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda je dana. 20.03.2024. godine dostavljen ponuđaču.

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 20.03.2024. godine u 12:00 sati Komisija je

izvršila provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da se ponuđač: "BPS" d.o.o. Ugljevik

kvalitlkovao za dalji tok javne nabavke robe.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude, odnosno utvrđivanje prihvatljivosti

ponude kvalifikovanog ponuđača i utvrdila da ponuda ponuđača: "BPS" d.o.o. Ugljevik prihvatljiva jer

potpuno udovoljava svim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci. 

Komisija je u skladu sa Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati

e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te

konstatuje sljedeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

1. "BPS" d.o.o. Ugljevik, ponuda broj 45/24 od 19.03.2024. godine sa sljedećim elementima

ponude:

-       ponuđena cijena: 16.201.949,91 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 18.956.281.39

KM sa uračunatih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Đurđevik"

-       uslovi i rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 30 dana od dana izvršene isporuke,

odnosno fakturisanja, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-       rok isporuke robe: u roku 45 dana od dana zaključenja periodičnog

ugovora,

-       garancija na isporučenu robu: 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke robe,

-       period trajanja Okvirnog sporazuma: 12 mjeseci.

Ocjena ponude je izvršenu prenut cjenovniku su jediničnim cijenama, u Okvirni sporazum će se zaključiti

na iznos 200.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, prama Planu nabavki.

Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pravo žalbe

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni

organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ima pravo izjaviti

žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101.

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa u pismenoj formi u roku od 10 dana od prijema

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: