Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tablice za upozorenje i bravice

Datum objave: 01.11.2016. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2016.

Javno preduzeće                           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać

 

Bihać, 26.10.2016. godine

Broj: 03-2-63-40148/2016

 

Na osnovu članova 25, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, članova 25. i 73. stav (5) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 16. tačka 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-25162/15-234./15. od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9. od 17.11.2015. godine, U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine i U-01 -24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, donosim

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač izabran u otvorenom postupku javne nabavke, po Tenderu broj: 10401-EDB- 019/2016 - Nabavka materijala i opreme Lot 4-Nabavka tablica za upozorenje i bravica, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, je:

 

,,POWERDIS" d.o.o. Bihać

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke, po Tenderu broj: 10401-EDB-019/2016 - Nabavka materijala i opreme Lot 4 - Nabavka tablica za upozorenje i bravica je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2-63-33696/2016 od 08.09.2016. godine. Obavještenje o nabavci u postupku javne nabavke je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.09.2016. godine, pod broj em obavj eštenja 1421-1-1-156-3-100/16.

Ugovorni organ je dostavio tendersku dokumentaciju sljedećim privrednim subjektima:

1. ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać

2. ,,UNIVERSYS" d.o.o. Sarajevo

Rok za prijem ponuda je bio 10.10.2016. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 10.10.2016. godine u 14:00 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponude su dostavili ponuđači:

1. ,,UNIVERSYS" d.o.o. Sarajevo..........3.909,55 KM (bez PDV-a)

2. ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać.............. 3.895,50 KM (bez PDV-a)

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2- 63-33696/2016 od 08.09.2016. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da ponude ponuđača ,,UNIVERSYS" d.o.o. Sarajevo i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać zadovoljavaju sve uslove tražene tenderskim dokumentom i ocijenjene su prihvatljivim.

 

Na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku je predlažila da se u otvorenom postupku javne nabavke roba, po Tenderu broj: 10401- EDB-019/2016 - Nabavka materijala i opreme Lot 2 - Nabavka mjernih transformatora, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać kao najpovoljnijeg ponuđača za ponudu u iznosu od 3.895,50 KM (bez PDV-a).

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Direktor

Zijad Mujagić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: