Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Servisiranje računarske opreme, fotokopir aparata, telefonskih i fax aparata

Datum objave: 10.11.2016. 11:27 / Izvor: Akta.ba, 07.11.2016.

 Broj.01-14-5704-4/16

Sarajevo,07.11.2016.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni 9'«nik BihT broi'39/14) i člana 20. Privremenog Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji Federalnog mhistarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata br05-34- 6506/13 od 20.01.2014. godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke z,2016. aodinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invahda odbrambeno- oskibodilačkog rata, imenovane Rješenjem broj: 05-36-76/16 od 06.012016. godinj . broj:05 36-5445/16 od 03.10.2016.godine federalni ministar za p.tanja boraca « invahda odbrambeno-oslobodilačkog rata, d o n o s i

 

O DLU KU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na osnovu Obavještenja o nabavci broj:746-7-2-24-3-15/16 koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.10.2016.godine i ispravke za Obaviještenje o nabavci broj; 746-7-2-24-8-16/16 koje je objavljeno na Portaiu javnih nabavk. dana 19.10. 201b. godine i provedenog postupka za nabavku usluga servisiranje računarske opreme, fotokopir aparata, telefonskih i fax aparata, proveden je postupak pnkupljanja ponuda, analize i ocjene ponuda.

 

Analizom ponuda, primjenom kriterija «najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude» zapisnikom broj: 01-14-5704-3/16 od 31 10.2016.godine, utvrdila rang listu ponuda, shodno kojoj je:

 

Prvoplasirana i napovoljnjija ponuda ponudača: OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR čija ukupna cijena ponude iznosi 7.116,20 KM bez PDV-a, te da ista u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjev ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka da se donese odluka o doaje i ugovora navedenom ponuđaču.

 

Cijeneći navedeno federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donosi odluku kao u tački I stav 2.

 

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u konkurentskom zahtjevu i zakonskim propisima koji reguhšu postupke ugovoranja.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenja o dodjeli ugovora.

 

Žalba se podnosi naručiocu-ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: