Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajevo

Datum objave: 09.01.2017. 14:39 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Ministarstvo saobraćaja

KANTON SARAJEVO

 

Broj: 04-14-28125/16

Sarajevo; 22.12.2016, godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1) (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Si glasnik BiH" broj: 39/14), na preporuku Komisije za nabavku usluga u postupku javne nabavke pod nazivom Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajevo (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-14-28125/16 od 21.12.2016. godine, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku usluga u postupku javne nabavke pod nazivom Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajevo dodjeljuje se ponuđaču INTERTRAFFIC d.o.o Banja Luka, prema dostavljenoj ponudi broj: 04-14-35875/16 od 21.12.2016. godine u ukupnoj vrijednosti od 57.667,96 KM (sa PDV-om).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvaliflciranosti u roku od 3 (tri) dana nakon što svi učesnici budu obaviješteni od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, a u skladu sa pretekom žalbenog roka i u skladu sa tenderskom dokumentacijom.U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvaliflciranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, ova odluka će se poništiti.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa, www:http:ms.ks.gov.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-14- 28125/16 od 23.09.2016. godine - Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajevo. Javna nabavka je provedena putem postupka: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 49.990,00 KM. Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem 1242-7-2-6-3- 15/16 dana 06.12.2016. godine u 12:17 h. Rok za dostavu ponuda bio je 21.12.2016, godine do 12,30 h. Za navedenu javnu nabavku u predviđenom roku i uredno zatvorenim kovertama, dostavljena je ponuda od slijedećeg ponuđača:

 

Rb

PONUĐAČ

1.

INTERTRAFFIC d.o.o Banja Luka

 

U skladu sa Odlukom o pokretanju postupka, Komisija za nabavku usluga formirana Odlukom o imenovanju komisije za javnu nabavku: Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kantona Sarajevo broj: 04-14-28125/16 od 23.09.2016.godine provela je proceduru nabavke, obavila javno otvaranje ponuda, sačinila i dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koje su blagovremeno, do utvrđenog dana i sata, dostavljene od strane ponuđača na adresu Ugovornog organa. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-14-28125/16 od 21.12.2016. godine čini sastavni dio ove odluke i u istom je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda jedan (1)

- da je blagovremeno zaprimljeno ukupno jedna (1) ponuda

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

- da su sve prispjele ponude formalno-pravno ispravne, odnosno ispunjavaju formalno-pravne uslove za učešće u kvalifikacijama, kao i tehničke karakteristike i druge uslove propisane od strane ugovornog organa.

Uzimajući u obzir daje komisija u cijelosti pravilno postupila i daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji, u cijelosti se prihvata Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Tabelarni pregled prispjelih ponuda ponuđača za postupak javne nabavke za Preventivno mjesečno održavanje parkomata na području Kanona Sarajevo kako slijedi:

Rb

PONUĐAČ /naziv i sjedište/

Kriterij: Najniža cijena

Sa PDV-om

1.

INTERTRAFFIC

d.o.o Banja Luka

57.667,96 KM

 

U skladu sa kriterijumom "najniža cijena" ugovor se dodjeljuje ponuđaču INTERTRAFFIC d.o.o Banja Luka u ukupnoj vrijednosti nabavke 57,667,96 KM (sa PDV-om). Za predmetnu nabavku će se zaključiti ugovor.

 

Pouka o pravnom lijeku: Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra daje ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14).

Žalba se podnosi Ugovornom organu (Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo) neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kao prvostepenom organu u žalbenom postupku.

Ponuđač, u slučaju da ulaže pismenu žalbu, dužan je za pokretanje žalbenog postupka platiti naknadu u iznosu 500,00 KM, u skladu sa članom 108. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH i ona je nepovratna u slučaju neosnovane tužbe.

 

MINISTAR

Dr.sc Mujo Fišo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: