Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge servisiranja i održavanja klima uređaja

Datum objave: 14.05.2018. 09:02 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2018.

UGOVOR

o pružanju usluga servisiranja i održavanja klima uređaja

Zaključen između:

 

BOSNA I HERCEGOVINA - USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE, Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 6/IH, kojeg zastupa generalni sekretar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Nataša Vuković (u daljem tekstu: Naručilac),

i

„CLIMA TRADE“ d.o.o Sarajevo, Džemala Bijedića 301, Sarajevo, koga zastupa direktor, Senad Gačanović (u daljem tekstu: Izvršilac).

 

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga čišćenja, redovnog servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe Naručioca, u skladu sa Ponudom Izvršioca broj 154-CT/18 od 24. aprila 2018. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

 

Član 2.

Ugovorene jedinične cijene usluga iz člana 1. ovog ugovora definisane prihvaćenom ponudom Izvršioca broj 154- CT/18 od 24. aprila 2018. godine i iznose bez uračunatog PDV-a:

Cijena radnog sata kod popravke kvara 1/h: 28,00 KM

Cijena čišćenja unutrašnje i vanjske jedinice klime, po uređaju: 60,00 KM

Cijena dopune freona, po uređaju: 10,00 KM

Cijena radnog sata 1/h se obračunava samo pri popravci uređaja.

Usluge će se vršiti po potrebama i po pozivu Naručioca. Troškove dolaska na mjesto izvršenja usluga, troškove dopreme dijelova i si. snosi Izvršilac.

 

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će kvalitetno i profesionalno pružiti usluge iz člana 1. ovog Ugovora.

U slučaju identifikacije kvara i utvrđenog rezervnog dijela koji treba zamijeniti, Izvršilac je dužan dostaviti cijenu rezervnog dijela (predračun). Naručilac zadržava pravo provjere cijene rezervnog dijela na tržištu (putem ispitivanja tržišta, interneta, ...) i prigovora na istu. Ukoliko je cijena rezervnog dijela realna tržišna cijena, Ustavni sud BiH će prihvatiti ponudu, a ako je znatno viša od realne tržišne cijene, Ustavni sud BiH zadržava pravo da sam nabavi rezervni dio koji je Izvršilac dužan ugraditi u skladu sa uslovima navedenim u Ponudi.

 

Član 4.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu omogući nesmetan pristup prostorijama sa klima uređajima kao i prostoru gdje su smještene vanjske jedinice klima uređaja, te da ga uvede u posao.

 

Član 5.

Garancija za usluge izvršene po ovom Ugovoru je minimalno 6 mjeseci po obavljenom poslu. Rok za odziv na poziv po Ugovoru je minimalno 24 sati od usmenog ili pismenog poziva. Rokovi iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se prolongirati isključivo u slučaju nastanka okolnosti na koje Izvršilac objektivno nije mogao uticati. Za izvršene usluge u okviru ovog ugovora Izvršilac će ispostavljati odgovarajući račun za svaki izvršeni posao, ili zbirni račun za više izvršenih poslova, a nakon što je ovjeren od strane ovlaštenih lica Naručioca da je usluga obavljena. U slučaju čišćenja klima uređaja Izvršilac je dužan dostaviti atest o dezinfekcionom sredstvu i obavljenom poslu I ispostaviti odgovarajući račun. Sve poreske obaveze moraju biti uključene i posebno iskazane u sklopu ispostavljenog računa.

 

Član 7.

Naručilac se obavezuje da će, s obzirom na sistem trezorskog poslovanja institucija BiH, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana po izvršenju usluga bez primjedaba i prijemu fakture, fakturu proslijediti na plaćanje Ministarstvu finansija i trezora BiH. Izvršilac je saglasan da Naručiocu neće zaračunavati kamate za zakašnjenje prilikom plaćanja preko Trezora, ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje Trezoru BiH.

 

Član 8.

Izvršilac garantuje da će sve radove i usluge utvrđene ovim ugovorom obavljati stručno, savjesno i kvalitetno.

 

Član 9.

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana. Ugovorne strane mogu ugovor jednostrano raskinuti uz otkazni rok od 15 dana. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: