Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja informacionog sistema Blue Trader

Datum objave: 03.08.2018. 14:00 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Sarajevo, 27.07.2018.

Broj: 04-21051/18

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluge održavanja informacionog sistema Blue Trader za podršku procesu trgovine JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluge održavanja informacionog sistema Blue Trader za podršku procesu trgovine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000021831 je: NOVITA d.o.o. Ljubljana

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom u "Sl.glasniku BiH", broj: 44 dana 29.06.2018. godine i na portalu Agencije za jevne nabavke (www.ejn.gov.ba), pod brojem obavještenja: 986-1-2-208-3-171/18,ponudu je u utvrđenom roku dostavio ponuđač NOVITA d.o.o. Ljubljana.

Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila daje ista ispunila zahtijevane tenderske uslove te je, na osnovu kriterija "najniža cijena", ocijenjena kao najpovoljnija ponuda sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 24.900, 00 EUR odnosno, 48.700,17 KM (bez PDV-a).

Tenderskom dokumentacijom je predviđena e-aukcija, međutim ista nije provedena s obzirom da je zaprimljena samo jedna ponuda, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: