Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Viprokom d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 37, 15. 5. 2013.

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija mr. sc. Sabina Hukić, rješavajući u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica "VIPROKOM" d.o.o. za proizvodnju i promet Tuzla, ul. Husinskih rudara bb, donio je dana 06.05.2013. godine sljedeće

 

RJEŠENJE

 

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "VIPROKOM" d.o.o. za proizvodnju i promet Tuzla, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta upisa: 1-9684, sa danom 06.05.2013. godine. Za likvidatora se imenuje Stjepan Vilušić - direktor pravnog lica "VIPROKOM" d.o.o. za proizvodnju i promet Tuzla, ul.Husinskih rudara bb, 75000 Tuzla.,

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da sudska taksa ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM.

Uplatu sudske takse izvršiti na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

 

Broj 32 0 L 159614 13 L

06. maja 2013. godine

Tuzla

(03-3-1347/13)

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: