Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom ESHL d.o.o. Kakanj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj.39, 22.05.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom "ESHL" D.O.O. KAKANJ PROMETNO USLUŽNO DRUSTVO, Doboj, Vatrogasna br. 14, Kakanj, koga zastupa osnivač i direktor Jašarspahić Sabahudin, Kakanj, na ročištu održanom dana 09.05.2013. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "ESHL" D.O.O. KAKANJ PROMETNO USLUŽNO DRUSTVO, Doboj, Vatrogasna br. 14, Kakanj, ID broj 428192630002, matični broj subjekta upisa 1-8112.

Za likvidatora se imenuje Jašarspahić Sabahudin, Kakanj. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0L 079719 12 L

09. maja 2013. godine Zenica

(03-3-1374/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: