Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnih prostora u Bugojnu i Sarajevu, kioska u Zavidovićima, Tuzli i Kalesiji, monitora, printera, računara, telefona, stolova, stolica, komoda...

Izvor: Oslobođenje, 07.06.2013.

"LIDO OSIGURANJE DD U LIKVIDACIJI, SARAJEVO

U skladu sa članom 9. Zakona o likvidacionom postupku (Sl. novine FBiH", br. 29/03), i članova 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH, broj 29A)3 i 32/04), Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br: 65 0 L 273747 12 L, od 24.9.2012, godine, o otvaranju likvidacionog postupka nad pravnim licem "LIDO OSIGURANJE" d.d. za osiguranje imovine i lica Sarajevo, ul. Paromlinska 49., usmenog zaključka likvidacionog sudije, u postupku unovčavanja likvidacione mase likvidacionog dužnika LIDO OSIGURANJE" d.d. za osiguranje imovine i lica Sarajevo u likvidaciji, likvidator objavljuje:

OGLAS

O PRVOJ PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

"LIDO OSIGURANJE" d.d. za osiguranje imovine i lica Sarajevo u likvidaciji, ul. Paromlinska 49

Prodaja Imovine će se vršiti putem kombinovanog metoda - pisane ponude i usmenog javnog nadmetanja

 

POPIS PREDMETA PRODAJE

Br.

LOT-a

Opis imovine koja čini  navedeni  LOT

Početna prodajna

cijena u KM

LOT 1

POSLOVNI PROSTOR BUGOJNO, površina 33,97 m2, označen na ZK ulošku broj 378 KO_SP Bugojno, nalazi se na k.č.8/6 i 7/2 – P20

37.367,00

LOT 2

POSLOVNI PROSTOR BIRO ZK BIH, SUVLASNIČKI UDIO – 1/22, površine 13 m2, ZK uložak br. 2112 katastarska općina Sarajevo-Mahala  CXXXV, k.č. 1387/E1, ukupna površina 286 m2

52.000,00

LOT 3

KIOSCI:

1. Zavidovići – TP BN Step; površina 10 m2

2. Tuzla – Brčanska Malta, TP Tuzla Remont; površina 10 m2

3. Kalesija – Prnjavor, TP Polo Junior; površina 10 m2

4. Tuzla – TP Gradski i prigradski saobraćaj; površina 10 m2

 

2.000,00

5.000,00

3.000,00

4.000,00

 

 

 
   

LOT 4

OPREMA (A+B)

47.781,00

 

A. U skladištu i poslovnicama: Drvar 1, Drvar 2, Posušje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa, Ključ, Kakanj, Breza, Bugojno, Vitez, Kiseljak, Gornji Vakuf, Kaćuni i Jajce:

 

Vrsta

komada

Jedinična cijena u KM

Monitori

53

35,00

Printeri kopir-aparati

25

59,00

Računari (CPU)

63

70,00

Telefoni

20

30,00

Matrični printeri

52

200,00

Fax aparati

15

50,00

UPS

3

25,00

LCD monitori

12

80,00

PP aparati

2

35,00

 

B. U pos. prostorima: Goražde, Bihać, Zenica, Tuzla, Mostar, Konjic, Jablanica, Travnik, Sanski Most i Livno:

Vrsta

komada

Jedinična cijena u KM

Monitori

34

35,00

Printeri kopir-aparati

35

59,00

Računari (CPU)

40

70,00

Telefoni

40

30,00

Matrični printeri

15

200,00

Fax aparati

6

50,00

UPS

3

25,00

LCD monitori

11

80,00

PP aparati

10

35,00

Konvektori

2

48,00

Kamere razne

46

150,00

Klima-uređaji

15

200,00

Tel. centrala

9

150,00

Sigurnosni sef

5

180,00

Kafe-aparat

1

110,00

Kućanski aparati-razni

15

50,00

Termoblok bojler 12kw

2

550,00

Bojleri

3

35,00

Radijatori, kaloriferi

8

40,00

Skener

5

69,00

Videonadzor

2

100,00

 

LOT 5

NAMJEŠTAJ (A+B)

57.905,00

 

A. U skladištu i poslovnicama: Drvar 1, Drvar 2, Posušje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa, Ključ, Kakanj, Breza, Bugojno, Vitez, Kiseljak, Gornji Vakuf, Kaćuni i Jajce:

Vrsta

komada

Jedinična cijena u KM

Stolovi razni

98

135,00

Stolice razne

117

30,00

Ormari

28

120,00

Komode

24

110,00

Fotelje razne

19

45,00

Kasete-ladičari

53

50,00

 

B. U pos. prostorima: Goražde, Bihać, Zenica, Tuzla, Mostar, Konjic, Jablanica, Travnik, Sanski Most i Livno:

Vrsta

komada

Jedinična cijena u KM

Stolovi razni

100

135,00

Stolice razne

115

30,00

Ormari

70

120,00

Komode

15

110,00

Fotelje razne

38

45,00

Kasete-ladičari

59

50,00

 

LOT 6

PUTNIČKA MOTORNA VOZILA:

1. Kia-Picanto, šasija KNEBA24428T893301, motor G4HE8406206, proizvodnja 2008, neregistrovan, 102.790 km

2. Kia-Picanto, šasija KNEBA24428T593307, motor G4HE8408326, proizvodnja 2008, neregistrovan, 52.456 km

3. Kia-Picanto, šasija KNEBA24428T593697, motor G4HE8408328, proizvodnja 2008, neregistrovan,

4. Kia-Picanto, šasija KNEBA24426t270455, motorG4HE608l587, proizvodnja 2006, neregistrovan, 145.181 km

    6.000,00

    6.000,00

    6.000,00

    4.500,00

 

USLOVI, TERMIN I NAČIN PRODAJE

- Imovina se prodaje u LOT-ovima i pojedinačno u postojećem pravnom statusu.

- Početna prodajna cijena imovine je utvrđena od stataih sudskih vještaka gradevinske i mašinske struke.

- Prednost pri kupovifii ima kupac koji kupuje cijeli LOT.

- Imovina se ne može prodavati ispod PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI.

- Visina povećanja početne cijene prodaje u postupku nadmetanja po LOT-ovima minimalno iznosi 1.000,00 KM.

- Javno nadmetanje će se održati u ČETVRTAK, 27.6.2013. god. u 11 sati u prostorijama "BH Banka" d.d. u stečaju, Paromlinska 49 (bivši "CENEX") Sarajevo.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica čija uplata osiguranja (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti LOT-a ili pojedinačne stavke iz LOT-a bude evidentirana na transakcijskom računu Lido osiguranje d.d. u likvidaciji broj: 1011-0100-5698-0164 kod PBS Sarajevo najkasnije do 26.6.2013. godine.

- Prijave za učešće u postupku javnog nadmetartja dostaviti najkasnije do 26.6.2013. godine na adresu Sarajevo, ui. Paromlinska 49, sa naznakom prijava za nadmetanje broj L 273747/12 - NE OTVARATl!

- Učesniku javnog nadmetanja koji bude proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) neće se vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.

- Osiguranje se neće vratiti drugo i trećerangiranim ponudačima dok se ne uplati kupoprodajna cijena.

- Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cijenu u roku od 10 (deset) dana od dana proglašenja, gubt pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), a za kupca se proglašava kupac koji je drugi po visini RANGIRAN IKUPAC, koji je dužafi položiti kupoprodajnu cijenu u roku koji ne može biti duži od 10 dana. Ako drugi ponuđač ne položi cijenu u utvrdenom roku, ova pravila se primjenjuju i na trećeg ponudača.

- Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti u roku od 30 (trideset) dana.

- Plaćanje postignute kupoprodajne cijene vrši se isključivo uplatom na transakcijski račun Lido osiguranje d.d. u likvidaciji u roku od 10 (deset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

- Imovina se prodaje po principu "videno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- Porezne troškove, troškove izrade ugovora, kao i sve druge troškove u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

- Najpovoljniji ponudač je dužan nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana zaključiti kupoprodajni ugovor.

- Imovina koja je predmet prodaje se može pogledati svaki radni dan od 10 do 13 sati počev od 10.6.2013. godine na naznačenoj adresi.

- Pravo preče kupnje za LOT 2 imaju nosioci udjela, koji se moraju prijaviti i učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko žele koristiti ovo pravo

- Zainteresovana lica za učešće na javnom nadmetanju u zatvorenoj koverti Komisiji predaju: 

1. ovjerenu kopiju naloga o uplati ostiguranja u iznosu od 10% na transakcijski račun: Lido osiguranie d.d. u likvidaciji broj: 1011-0100-5698-0164 kod PBS Sarajevo,

2. punomoć pravnog subjekta za osobu koja u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u javnom nadmetanju,

3. ovjerenu fotokopiju lične karte osobe koja lično ili kao opunomoćeno lice učestvuje u javnom nadmetanju,

4. pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo ponudači registrovani od komisije za provodenje javnog nadmetanja

NAPOMENA

• Nekretnina iz LOT 1 se kupuje na osnovu kupoprodajnog ugovora  koji je zabilježen u ZK ulošku br. 378 KO-SP Bugojno k.č. 7/2 i 8/6. u naravi označen kao P-20.

• LOT 2 je vlasništvo prodavca 1/22 što se dokazuje ZK izvatkom

- Prodavci ne odgovarju za bilo kakve pravne niti fizičke nedostatke predmeta prodaje.

Sva obavještenja u veži nekretnina i opreme koje su predmet prodaje, mogu se dobiti na telefon: (061) 522-303 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: