Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Deniada d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 45, 12.6.2013.

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "DENIADA" Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Rudi Alvađa br. 6, na ročištu održanom dana 03.06.2013. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DENIADA" Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo, ul.Rudi Alvađa br. 6.

2. Za likvidatora se imenuje Remzija Ćorović iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 20-11-2000, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivač.

 

Broj 65 0 L 331369 13 L

03. juna2013. godine

Sarajevo

 

(O-493/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: