Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja asflatne baze Gradis, tip DM 1422

Izvor: Dnevni Avaz, 27.06.2013.

"2.oktobar" dd u stečaju Tuzla

Rudnička 3, Bukinje

75000 Tuzla

032-0-St-07-000 006

 

Na osnovu izvršene procjene i zaključka Odbora povjerilaca od 25.06.2013. godine, stečajni upravnik oglašava

PRODAJU

djela imovine stečajnog dužnika "2.oktobar" dd u stečaju Tuzla javnim usmenim nadmetanjem

A) PREDMET PRODAJE

I. POKRETNA IMOVINA

1.1. Asflatna baza GRADIS, tip DM 1422, god. proizv. 1985, (rabljena) namontirana u Rudničkoj 3, Bukinje, Tuzla, POČETNA CIJENA = 30.000,00 KM

(o stanju i detaljima procjene pogledati na www.abc-eeho.com.ba  te u krugu stečajnog dužnika)

B) DETALJI PRODAJE

DATUM PRODAJE: četvrtak, 11.07.2013. godine

VRIJEME PRODAJE: 11,00 sati

MJESTO PRODAJE : ,,2.oktobar" dd u stečaju, Rudnička 3, Bukinje, Tuzla

C) USLOVI PRODAJE

a.) Imovina pod A se prodaje u skladu sa utvrđenom cijenom na sjednici odbora povjerilaca. Ponuđena cijena pod A ne može biti manja od početne cijene (koja je iskazana bez obračunatog PDV-a).

b.) Prodaja će se \ ršiti putem javnog usmenog nadmetanja. Visina koraka podizanja cijena odredit će se neposredno prije početka licitiranja.

c.) Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja polože depozit ii visini od 10% od utvrđene cijene predmeta kupovine. Depozit treba uplatiti najkasnije do utorka 09.07.2013. godine, do 12. sati. na račun «2.oktobar" dd u stečaju Tuzla broj 132-100-20037027-21 kod NLB banke Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu. Ponuđač čija ponudi bude najviša, biće od strane Komisije za prodaju proglašen najpovoljnijim kupcem

d.) Najpovoljniji ponuđač dužan je izvršni plaćanje postignute kupoprodajne cijene u gotovom novcu na navedeni transakcijski lačun u roku od 15 dana od dana održavanja prodaje.

e.) Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati postignutu prodajnu cijenu u navedenom roku smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita, a nakon toga drugu odnosno treći ponuđač po visini ponude stiče pravo kupovine. U roku plaćanja, tj 15 dana. prvoj trojici ponuđača se zadražava depozit do krjanje kupnje. Ukoliko se dogodi da niti jedan od ponuđača koji jc uplatio depozit za predmet prodaje ne licitira, tj. ne ponudi cjenu koja ne može biti manja od početne cijene tada svi ponuđači koji su uplatili depozit gube pravo na povrat depozita. Nakon uplate cjelokupne postignute kupoprodajne cijene, kupac može pokrenuti proces demontaže i odvoženja asfaltne baze. Ostalim ponuđačima ispod treće rangiranog, depozit se vraća u roku dva dana dok drugom i treće rangiranom kupcu depozit se zadržava do okončanja prodaje.

f.) Prodaja se vrši prema postojećem stanju i po sistemu ..viđeno - kupljeno'', te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije, posebno vezano za kvalitet i kvantitet asfaltne baze. Eventualni kupci su obavezni na vrijeme izvršiti uvid u funkcionalnost predmeta prodaje.

g.) Sve poreze, troškove i druge obaveze oko prodaje imovine snose kupci.

h.) Imovina kao i dokumentacija imovine koja je predmet prodaje može se pogledati svaki radni dan od 9 do 12 časova, od dana objavljivanja oglasa o prodaji, u krugu ,,2.oktobar" dd u stečaju Tuzla. Rudnička 3. Bukinje te se pozivaju potencijalni kupci da obavezno izvrše uvid u dokumentaciju i stanje predmeta prodaje

i.) Sve ostale dodatne informacije mogu sc dobiti na telefon stečajnog upravnika 061/143-370 i 061/100 071 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: