Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom MPI USLUGE BH d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Br. 49, 26.06.2013.

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem MPI USLUGE BH d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Kneza M. V. Humskog 18, Mostar, zastupanog po zastupniku-direktoru, na ročištu održanom dana 05.06.2013. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se postupak likvidacije nad društvom MPI USLUGE BH d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Kneza M. V. Humskog 18, upisanog u registarski uložak Općinskog suda Mostar broj 58-01-0020-11 Rješenjem istoga Suda broj Tt-O-40/11 od 28.01.2011. godine.

Likvidator Društva Memić Jasmina iz Mostara razrješava se dužnosti likvidatora.

Preostala imovina Društva u ukupnom iznosu od 3.994,92 KM vraća se osnivaču Društva Dujmović Peri iz Zagreba, do kojeg iznosa osnivač odgovara za obaveze likvidiranog pravnog lica prema trećim licima koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom pravnom licu. Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje navedenog društva iz Registra pravnih lica ovoga Suda kao i svih drugih javnih registara, a Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 58 0 L 123958 13 L

12. juna 2013. godine

Mostar

(03-3-1745/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: