Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacijski postupak nad pravnom osobom New Age d.o.o. Livno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 26.6.2013.

Općinski sud u Livnu, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "New Age" d.o.o Livno, Sestara Milosrdnica 27/3, na ročištu održanom dana 18.06.2013. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Provešće se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "New Age" d.o.o. Livnu

2. Za likvidatora se imenuje Ivica Tičinović, vlasnik društva.

3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe.

4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na

oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Livnu, na broj rješenja broj OPU-IP:

88/11 od 23.02.2011. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1993, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objaviće se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 68 0 L 024681 12

18. lipnja 2013. godine

Livno

(03-3-1785/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: