Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora u Stjepan-Polju, općina Gračanica

Izvor: Oslobođenje, 04.07.2013.

„KOKAPRODUKT" d.o.o. u stečaju

Ul. Armije BiH 15/a

Broj:_-038607 10 St/13

Datum: 3.7.2013. g.

 

Na osnovu članova 25. i 51. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 29/03, 32/04 i 42/06), stečajni upravnik "Kokaprodukt d.o.o. u stečaju" Gračanica, mr. Hamdija Muratović, objavljuje sljedeći;

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup poslovnog prostora

 

1. - PREDMET ZAKUPA

Predmet ovog poziva je prikupljanje najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup Poslovnih objekata-peradarskih objekata koji se nalaze u Stjepan-Polju, općina Gračanica, vlasništvo "Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju Gračanica, i to;

1.1. Poslovni objekti peradarske farme, Farma I i farma II, vlasništvo "Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju, Gračanica, a koja se nalazi u Stjepan-Polju - Bare bb, općina Gračanica, upisana u PL 210., k.č.br. 3135/3, ukupne površine 1.000 m2 po farmi, dimenzija 84 x 12 m2, kao i ekonomsko dvorište 9.295 m2, upisan u zk.ul.br. 152., broj parcele 749/2.

 

2. - USLOVI ZA UČEŠĆE

2.1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje zatvorene - zapečaćene ponude dostave putem pošte ili neposredno na protokol "Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju Gračanica, Ul. Armije BiH 15/a,75320 Gračanica.

2.2 Ponuđena cijena za poslovne objekte iz tačke 1.1. - (farme I i II) ne može iznositi manje od 500,00 KM po jednoj farmi mjesečno, plus obaveze PDV-a na dati iznos mjesečno, što ukupno iznosi 1.000,00 KM mjesečno plus obaveze PDV-a u iznosu od 170,00 KM mjesečno.

2.3. Zakupnina se plaća unaprijed za tekući mjesec do 5 dana, a režijski troškovi po dospijeću.

2.4. Ako dva ili više ponuđača dostave istu cijenu za zakup, kao najveća cijena je početna cijena između ta dva ili više ponuđača, te se otvara javno natjecanje između ta dva ili više ponuđača, po principu "TKO DA VIŠE".

2.5. Fizička i pravna lica koja su dužnici „Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju ne mogu podnositi svoje prijave po ovom javnom pozivu za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude.

 

3. - SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeća dokumenta;

3.1. Naziv firme ili ime i prezime, tačnu adresu i kontakt- telefon pravnog/fizičkog lica.

3.2. Ovjerena kopija sudskog rješenja i ID broj za pravna lica ili ovjerena kopija lične karte i potvrda o prebivalištu - (CIPS) za fizička lica.

3.3. Potvrda da je PDV obveznik za pravna lica -(PDV broj).

3.4. Cijena bez uračunatog PDV-a.

3.5. Ukupna cijena sa PDV-om, izražena u KM.

3.6. Opcija ponude osam dana najmanje.

3.7. Dokaz od banke o likvidnosti sa naznakom žiro-računa.

3.8. Vlastite bjanko-mjenice "bez protesta" uz notarski ovjerene izjave, ukupno tri mjenice; kao založnog prava obezbjeđenja ispunjenja ugovora.

 

4. - ROK ZA DOSTAVU PONUDA

4.1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

4.2. Ponude se dostavljaju na adresu putem pošte ili lično na adresu "Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju Gračanica, Ul. Armije BiH 15/a, 75320 Gračanica, sa naznakom "NE OTVARATI - Ponuda po javnom pozivu".

4.3. Predmet zakupa se može pogledati na navedenoj lokaciji iz tačke I svakog radnog dana, uz obavezu dogovorene posjete na broj: 035/707-507,707-506,707-508.

 

5. - JAVNO OTVARANJE PONUDA

5.1. Javno otvaranje ponuda obavit će se 16.7.2013. godine u 11 sati, u upravnim prostorijama "Kokaprodukt" d.o.o. u stečaju, Ul. Armije BiH 15a, 75320 Gračanica.

5.2. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponude ili lica opunomoćena od ponuđača, koja su dužna dostaviti punomoć prije otvaranja ponuda.

 

6. - OCJENA PONUDA

6.1. Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja, Komisija imenovana od stečajnog upravnika utvrđuje koja je ponuda najpovoljnija. Za zakupo-primca će biti izabran onaj ponuđač sa kompletnom dokumentacijom i najvišom ponuđenom cijenom.

6.2. Ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem se zaključuje na određeno vrijeme, na period od deset (10) mjeseci uz mogućnost produženja, a teče od 5.8.2013. godine.

6.3. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da odabere ponudu koju smatra najpovoljnijom, ukoliko dvije ili više ponuda imaju isti naznačeni iznos u ponudi, ili ako utvrdi sumnju u ozbiljnost neke ponude.

 

7. - KONTAKT

7.1. Sve dodatne informacija mogu se dobiti na broj: 035/707-507, 707-506.

 

za „Kokaprodukt" d.o.o.

__________________________________

stečajni upravnik

mr. Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: