Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad Eurocapp Company d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 03.07.2013

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Zajmović Hakija u likvidacionom postupku nad pravnim licem "EUROCAPP COMPANY" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Sarajevo, ul. Ejuba Ad emovića br. 9 na ročištu održanom dana 21.06. 2013.godine donio je slijedeći

OGLAS
1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem EUROCAPP COMPANY Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Sarajevo, ul. Ejuba Ademovića br. 9.

2. Za likvidatora se imenuje MASLEŠA ELMANA iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25759, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 238823 12 L
21. juna 2013. godine
Sarajevo


(O-570/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: